Przetarg na sprzedaż nieruchomości - ulica Gajowa

Prezydent Miasta Konina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Niesłusz przy ulicy Gajowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. /wtorek/, godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.

 1. Niezabudowana działka gruntu stanowiąca własność Miasta Konina oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 578/21 o pow. 0.8984 ha, obręb Niesłusz. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ponad 2,5 km na północ od centrum miasta i około 450 m na zachód od ul. Przemysłowej (miejski odcinek drogi krajowej Nr 25 Kalisz – Bydgoszcz). Dojazd do nieruchomości od strony Gajowej.
 2. Objęta księgą wieczystą KW KN1N/00078636/8.
 3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 24 P/S – tereny produkcji przemysłowej baz i składów.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości – 420.541,00 zł. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
 5. Wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej /84.108,20 zł/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank SA. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 17 września 2014 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.

Dodatkowe warunki przetargu: nabywca nieruchomości powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego w terminie – rozpoczęcie budowy budynku w terminie 2 lat oraz jej zakończenie w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 400.000.00 zł.

*****************************************************************************************************************

 1. Niezabudowana działka gruntu stanowiąca własność Miasta Konina oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 578/23 o pow. 0.6489 ha, obręb Niesłusz.  Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ponad 2,5 km na północ od centrum miasta i około 450 m na zachód od ul. Przemysłowej (miejski odcinek drogi krajowej Nr 25 Kalisz – Bydgoszcz). Dojazd do nieruchomości od strony Gajowej.
 2. Objęta księgą wieczystą KW KN1N/00055186/1.
 3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 24 P/S – tereny produkcji przemysłowej baz i składów.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości – 342.900,00 zł.  Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
 5. Wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej /68.580,00 zł/ należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank SA. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 17 września 2014 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.

Dodatkowe warunki przetargu: nabywca nieruchomości powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego w terminie – rozpoczęcie budowy budynku w terminie 2 lat oraz jej zakończenie w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5% ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 400.000.00 zł.

*****************************************************************************************************************

Organizator przetargu ustala, że w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzony przetarg na sprzedaż dwóch działek łącznie, a cena wywoławcza będzie łącznie ceną dwóch działek.  W przypadku braku chętnych na dwie działki zostanie w drugiej kolejności przeprowadzony przetarg na każdą działkę odrębnie.

 • Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta Konina zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący.
 • Prezydent Miasta Konina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ze zm./.
 • Wszystkich informacji osobom zainteresowanym zakupem opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (Wioletta Woźniak-Wróbel, pok. nr 2, tel. 63 240 12 35).

Wróć