Konin. Tu płynie energia > Miasto > Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Straż Miejska w Koninie

Konin jest jednym z bezpieczniejszych miast w Polsce. Jest to między innymi wynikiem starań władz miasta o zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, dbałości o porządek i spokój oraz współpracy służb  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście. W tym między innymi celu powołano w Koninie Straż Miejską.

Strona internetowa Straży Miejskiej w Koninie: www.konin.pl/strazmiejska.

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności :

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 10. ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
 • utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Powyższe zadania świadczą o niebagatelnej roli jaką odgrywają straże miejskie w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mimo, że straże miejskie dysponują szerokimi możliwościami z zakresu stosowania środków represji (wynikające z ustawy o strażach gminnych), często skupiają się na działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Dlatego większość interwencji podejmowanych przez strażników kończy się pouczeniami na podstawie art. 41 kodeksu wykroczeń. Najlepszą bowiem formą walki z zagrożeniami jest likwidacja ich źródeł, nie zaś ich skutków.

W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych jest 24 funkcjonariuszy którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie. Strażnicy podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań.

Wśród wielu działań mających za zadanie wyeliminowanie przestępstw i innych zjawisk patologicznych, władze miasta podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta.

W 2019 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło: 43 kamery w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 26 kamer stacjonarnych. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta.

Przez okres od 2001 roku, a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem, wyeliminowano dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną, albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala zapobiegać głównie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym.