Konin. Tu płynie energia > Dofinansowanie do małej retencji

Dofinansowanie do małej retencji

Dofinansowanie do małej retencji

Informujemy, że zgodnie z podjętą w dniu 25 listopada 2020 r. Uchwałą Rady Miasta Konina nr 445 od dnia 1 lipca 2021 r. Miasto Konin będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki.

Celem dotacji jest zwiększenie naturalnej retencji na terenie Miasta Konina, utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawa mikroklimatu poprzez budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Dotacja obejmuje następujące inwestycje:

 • budowę naziemnego wolnostojącego szczelnego zbiornika na wody opadowe z dachu,
 • budowę podziemnego szczelnego zbiornika na wody opadowe.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika retencyjnego;
 • zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny - zamknięty.

Główne założenia dotacji:

 • wnioski będą przyjmowane od 01 lipca 2021 r. (wnioski złożone przed czasem nie będą rozpatrywane),
 • dotacja może być udzielona tylko jeden raz na nieruchomość
 • dotacja wynosi 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
  • 2000,00 zł – na wykonanie naziemnego wolnostojącego szczelnego zbiornika,
  • 6000,00 zł – na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności do 5 m3,
  • 10000,00 zł - na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności powyżej 5 m3 do 10m3,
  • 14000,00 zł - na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności powyżej 10m3.
 • warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku przed realizacją inwestycji w terminie do 15 października danego roku kalendarzowego.
 • datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Koninie
 • złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji,
 • wnioski będą rozpatrywane i realizowane według kolejności zgłoszeń,
 • wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków, będą rozpatrzone w następnym roku kalendarzowym.

Wniosek jest dostępny pod adresem: https://bip.konin.eu/index.php?d=sprawa_karta&nr=OS-4