Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r. zaktualizowano wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, oraz rozszerzono katalog załączników, które należy dołączyć do przedmiotowego wniosku (wzory w załącznikach).

 1. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 3. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
  o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
 4. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 5. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy
  i zdał egzamin
  , zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010) zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Natomiast na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ilekroć jest mowa o "izbie rzemieślniczej", należy przez to rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267ze zm.).

W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Konina zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji (załącznik nr 1 – zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin lub przedłożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie.

 • Wysokość kwoty dofinansowania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodudo 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracydo 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł – art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy – art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200.000 euro (100.000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

 1. Termin składania wniosku.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiący załącznik nr 2, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Organ przyznający dofinansowanie

Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta Konina, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Termin przekazania dofinansowania.

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 • Wymagane dokumenty:
  1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, która przeprowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.
  3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego.
  4. Kopię świadectwa pracy w przypadku, kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie u kilku pracodawców.
  5. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika.
  6. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
  7. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
  8. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
  9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543)wzór formularza - załącznik nr 3 do procedury.
  10. Oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat – wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do procedury, albo kopie wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie.
  11. Oświadczenie pracodawcy o nieotrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie – wzór oświadczenia - załącznik nr 5 do procedury.
  12. Oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego – wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do procedury.
  13. Oświadczenie – status pracodawcy (jest/nie jest rzemieślnikiem) – wzór oświadczenia - załącznik nr 7 do procedury.
  14. Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

 • Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1.

 1. Podstawa prawna:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2010).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz.316).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267).
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543).
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

X. Załączniki do pobrania:

 • załącznik nr 1zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,
 • załącznik nr 2wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • załącznik nr 3formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • załącznik nr 4oświadczenie pracodawcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
 • załącznik nr 5oświadczenie pracodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 • załącznik nr 6oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego,
 • załącznik nr 7 - oświadczenie - status pracodawcy (rzemieślnik)