Konin. Tu płynie energia > Biznes/Inwestycje > Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu

Konińska Izba Gospodarcza
ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin
tel./fax: (63) 245 88 00, 245 88 11, 245 85 55
e-mail: kig@kig.konin.pl
www.kig.konin.pl

Konińska Izba Gospodarcza powstała z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców na zebraniu założycielskim w dniu 28.06.1990 roku zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Koninie.

Konińska Izba Gospodarcza jest instytucją pozarządową, zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie. Od początku swojego istnienia KIG podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, gromadzi i rozpowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie działania izby ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich, ale nie tylko, bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone

W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji decyzją Komitetu Technicznego ZETOM - CERT Sp. z o.o. w dniu 02.02.2006 r. przyznano Konińskiej Izbie Gospodarczej Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych oraz szkoleniowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel./fax: (63) 245 30 95, 242 22 29
e-mail: arr@arrkonin.org.pl
www.arrkonin.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów.

Działalność ARR S.A. w Koninie obejmuje:

  • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, finansowanych głównie ze środków UE,
  • realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz udzielanie dotacji,
  • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
  • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
  • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

W okresie swojej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.

Od 01.08.2016 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.

Cech Rzemiosł Różnych
ul. 3-go Maja 48, 62-500 Konin
tel./fax: (63) 246 70 72, 246 74 72, 246 74 73
e-mail: cechkonin@poczta.onet.pl
www.cechkonin.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Koninie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle znowelizowanej ustawą z dnia 6.09.2001 r. oraz na podstawie Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie w dniu 1 lipca 1999 r., który określa podstawowe zadania Cechu wobec swoich członków, wobec organów administracji , sądów i innych instytucji. Cech zrzesza członków z terenu 13 gmin powiatu konińskiego. Cech jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Związku Rzemiosła Polskiego.

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Koninie
ul. Przemysłowa 3D, 62-510 Konin
tel./fax: (63) 242 97 36, 242 97 36
e-mail: biuro@notkonin.com.pl
www.notkonin.com.pl

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Koninie jest terenową jednostką organizacyjną Federacji SNT NOT, posiadającą osobowość prawną. Zrzesza 14 stowarzyszeń naukowo-technicznych, skupiających ponad 1600 członków.

Misja: Oddziaływanie na rozwój edukacji, techniki, nauki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego w oparciu o wiedzę i umiejętności inżynierów i techników zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Obejmuje zasięgiem działalności teren byłego województwa konińskiego, a obecnie miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki.