Konin. Tu płynie energia > Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Trwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Miasta Konina, na terenie którego działało Państwowe Gospodarstwo Rolne oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie Gosławice.

ZAKRES POMOCY

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (jedynie w przypadku podania przez Wnioskodawcę zapotrzebowania i uzasadnienia),
 2. usługa zapewniająca dostęp do Internetu – jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przedmiotowej usługi we własnym zakresie.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program skierowany jest do dzieci uczniów szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie wszystkie warunki:

 1. uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 4. otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej(w tym nauki zdalnej).

 CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Wniosek
 2. Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka).
 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Wniosek
 2. Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność)
 3. Uwaga! W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR*.

*Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie można dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7).

Nabór zgłoszeń umożliwi określenie ilości osób uprawnionych do udziału w konkursie i złożenie przez Miasto Konin wniosku o przyznanie grantu. 

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMENTY?

Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa 3 listopada 2021 r. o godz. 15.00, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie – Klub Integracji Społecznej ul. Sosnowa 16  (budynek Szkoły Podstawowej nr 3) tel. 632450217, 669993324

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

CZY ZAKUPIONY SPRZĘT BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ DZIECI/UCZNIÓW PEŁNOLETNICH?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

 • laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,
 • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją,
 • co sześć miesięcy przewiduje się kontrolę funkcjonowania przekazanego sprzętu przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 Do pobrania:

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO

UWAGA!

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez Miasto Konin dofinansowania na ten cel.

 

Wróć