Konin. Tu płynie energia > Informacja o dodatku osłonowym

Informacja o dodatku osłonowym

Informujemy, że wnioski o przyznanie Dodatku osłonowego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, przy ul. Przyjaźni 5.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

(63) 242 62 32 wew: 625, 610, 662, 663, 664

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy

Wskazówki do wypełnienia wniosku

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U.2022.1) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U.2022.2), informujemy:

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  • osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie przysługuje w przypadku wpisania źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wypełnioną deklarację dotyczącą źródła ciepła można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska lub wysłać ją drogą elektroniczną (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Więcej informacji o CEEB.

Informacja o kryterium dochodowym:

  • Gospodarstwa domowe jednoosobowe – 2100 zł (przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych)
  • Gospodarstwa domowe wieloosobowe – 1500 zł (przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  1. a) w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  2. b) w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Dodatkowe informacje

 

Wróć