Konin. Tu płynie energia > Informacje na temat konkursu grantowego PPGR

Informacje na temat konkursu grantowego PPGR

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Urząd Miejski w Koninie informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Konina, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie, powinni dostarczyć, dokumenty:

1) potwierdzające zamieszkanie na terenie miasta Konina (np. ksero legitymacji szkolnej ucznia; ksero rachunku za opłatę za odbiór odpadów komunalnych, ksero faktury za media);

2) potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (np. odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa i inne). W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do USC.

3) potwierdzające fakt zatrudnienia w PGR osób wskazanych, jako krewnych w linii prostej uczniów kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, wyłącznie jeśli nie zostały dołączone wcześniej (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS, legitymacje ubezpieczeniowe, dyplomy, zaświadczenia, legitymacja związkowa, kopia dowodu osobistego z pieczątką z zakładu pracy; inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego);

4) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało  w ubiegłym roku szkolnym.

Powyższe dokumenty wraz z pismem uzupełniającym należy złożyć w kopercie do Urzędu Miejskiego w Koninie (kancelaria) plac Wolności 1 62-500 Konin w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r., w  godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) – z dopiskiem „GRANTY PGR – uzupełnienie dokumentów”. Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń. Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować, mogą zostać odrzucone. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające ww. fakty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Miasta Konina do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.  W przypadku pytań nr. tel.: 63 240 11 61

Wróć