Konin. Tu płynie energia > Małe granty realizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych

Małe granty realizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie z zakresów:

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- działalności charytatywnej;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.

Oferty proszę składać po 1 stycznia 2021 r. poprzez generator https://konin.engo.org.pl,  w formie tradycyjnej (papierowej) w Biurze Obsługi Interesanta UM Konin lub pocztowo na adres: UM Konin Plac Wolności 1; 62-500 Konin z dopiskiem „małe granty COP”

Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28;

email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

Wróć