Konin. Tu płynie energia > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gosławice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gosławice

Na podstawie art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735/ w związku z  art. 115 ust. 3, art. 124a  ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm./  zawiadamiam o wszczęciu postępowania w trybie art. 124a i 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z wniosku ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, w przedmiocie  ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości położonej w Koninie obręb Gosławice ozn. nr działki 200 o pow. 0,0363 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącej napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Elektrownia Konin – GPZ Konin Niesłusz.

Niniejsze postępowanie wszczyna się po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zgłoszenie się osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 kpa, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz do zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia wniosków lub uwag w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, pok. nr 3, parter, z którymi zapoznać można się po wcześniejszym ustaleniu  terminu telefonicznie pod nr: 63 24 01 236.

Wróć