Konin. Tu płynie energia > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Przydziałki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Przydziałki

Na podstawie art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2021 r. poz. 735/ w związku z art. 115 ust. 3, art. 124a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania w trybie art. 124a i 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z wniosku ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Koninie obręb Przydziałki ozn. nr działki 712 o pow. 0,2279 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej.

Niniejsze postępowanie wszczyna się po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zgłoszenie się osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 kpa, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz do zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia wniosków lub uwag w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, pok. nr 3, parter, z którymi zapoznać można się po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie pod nr: 63 24 01 236.

Wróć