Konin. Tu płynie energia > Ogłoszenie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gosławice

Ogłoszenie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gosławice

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Prezydent Miasta Konina zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości położonej w Koninie obręb Gosławice ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43 o pow. 1,0583 ha, zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 w związku z art. 124a i 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej spółce ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku na przebudowę istniejącej napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Elektrownia Konin – GPZ Konin Niesłusz.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się wraz z tytułem własności w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia do Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 3, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

Wróć