Konin. Tu płynie energia > Przedsiębiorcy! Trwa nabór na Targi Enlit Europe we Włoszech

Przedsiębiorcy! Trwa nabór na Targi Enlit Europe we Włoszech

Link do artykułu - Przedsiębiorcy! Trwa nabór na Targi Enlit Europe we Włoszech

* Nabór przedsiębiorstw na wspólne stoisko pod marką Wielkopolska Dolina Energii na Targi Enlit Europe, Mediolan, Włochy, 30.11.2021 r. – 02.12.2021 r.

Miasto Konin ogłasza nabór przedsiębiorstw na wspólne stoisko pod marką Wielkopolska Dolina Energii w 2021 r. na Targach Enlit Europe, Mediolan, Włochy, 30.11.2021 r. – 02.12.2021 r.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Wielkopolski Wschodniej – Wielkopolskiej Doliny Energii, których działalność jest zgodna z co najmniej jednym obszarem inteligentnej specjalizacji dla regionu lub podregionu konińskiego wg kryteriów określonych § 2 ust. 1 Regulaminu (Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.06.2021 r.)

Zgłoszenia udziału w targach w ramach wspólnego stoiska wystawienniczego należy dokonać poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o pomocy de minimis, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnego wypisu z KRS/CEIDG na adres Urząd Miejski w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, pl. Wolności 1, 62-500 Konin w ciągu 15 dni roboczych od ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.wde.org.pl lub www.konin.pl. Dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: info@wde.org.pl jednakże przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać organizatorowi wersję papierową dokumentacji rekrutacyjnej.

Lista rankingowa przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w targach tworzona jest spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne po weryfikacji spełnienia warunków dotyczących inteligentnych specjalizacji na podstawie kolejności zgłoszeń. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.wde.org.pl oraz www.konin.pl w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.

Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązani są do podpisania z organizatorem umowy.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy – Pobierz
Regulamin – Pobierz
Oświadczenie o pomocy de minimis – Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Pobierz
Wzór umowy – Pobierz

Dodatkowe informacje:

Wydział obsługi Inwestora, Urzędu Miejskiego w Koninie, tel. 63 240 12 34 (e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl, magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl).

Organizacja wspólnego stoiska na targach realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.

Wróć