Konin. Tu płynie energia > Sesja Rady Miasta: oświata, KBO, inwestycje

Sesja Rady Miasta: oświata, KBO, inwestycje

Link do artykułu - Sesja Rady Miasta: oświata, KBO, inwestycje

„Tak” dla zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Technicznych, wprowadzenia stawek opłaty deszczowej i logo miasta, zmian w Konińskim Budżecie Obywatelskim. „Nie” dla farmy fotowoltaicznej na terenach inwestycyjnych. Tak w skrócie przebiegała dzisiejsza (27 stycznia) sesja Rady Miasta Konina.  

Po wielu dyskusjach prowadzonych podczas posiedzenia komisji oświaty, kultury i sportu oraz na sesji radni przegłosowali zamiar likwidacji Zespołu Szkół  Technicznych (ZST). Jest to uchwała intencyjna. W myśl przepisów ustawy - Prawo oświatowe, likwidacji szkoły dokonuje się dwuetapowo. Etap pierwszy to podjęcie przez Radę Miasta zamiaru likwidacji szkoły w formie uchwały. Następnie zawiadomienie rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły o zamiarze jej likwidacji oraz (w przypadku szkół zawodowych) o zapewnieniu uczniom likwidowanej szkoły możliwości kontynuacji kształcenia w tym samym lub zbliżonym zawodzie w innej szkole tego samego typu. Na tym etapie działań organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora pozwala przejść do drugiego etapu procedury likwidacyjnej. Ponadto w przypadku przeniesienia kształcenia w określonym zawodzie do innej szkoły tego samego typu organ prowadzący jest zobowiązany powiadomić o tym, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty, rodziców uczniów albo samych uczniów, jeśli są oni pełnoletni.

Zamiar likwidacji, jak tłumaczy zastępca prezydenta Witold Nowak, jest spowodowany analizą stanu organizacyjnego szkoły. Miasto wzięło pod uwagę m.in. malejącą liczbę uczniów (rok szkolny 2016/2017  310 uczniów w 11 oddziałach, rok szkolny 2020/2021 – 260 uczniów w 10 oddziałach), niską zdawalność na egzaminach maturalnych, konieczność wprowadzenia oszczędności w oświacie. Witold Nowak zwrócił uwagę na spadającą subwencję oświatową (57%), która – jak zaznaczył – jest najniższa od 19 lat. Tymczasem wydatki na oświatę w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano w wysokości ponad 211 milionów złotych, tj. o 14 milionów więcej niż w roku 2020. Witold Nowak zapewnił natomiast, że przy tych wszystkich zmianach „dla uczniów i rodziców niewiele się zmieni. Nauka będzie się odbywała w tym samym budynku przy ul. W. Sztarka, w miarę możliwości uczniowie będą spotykać się z tymi samymi nauczycielami”. Za reorganizacją w oświacie było  14 radnych, przeciwko było 9. Jeśli dojdzie do likwidacji ZST, kształcenie zostanie przeniesione do  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia stawek od opłaty deszczowej. Za było 12 radnych, 11 zagłosowało przeciwko. Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Konina  Paweł Adamów – wprowadzenie opłaty ma wymiar ekologiczny. Chodzi bowiem o zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych przez przedsiębiorców, mieszkańców. Opłata zacznie obowiązywać od 1 lipca br. Na początek będzie to koszt 1,61 złotych netto rocznie za m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do systemu kanalizacji deszczowej. Od stycznia 2022 roku stawka wynosić będzie 5,32 złotych netto. Miasto opracowało system ulg i dotacji do budowy zbiorników retencyjnych. Dotacja może wynosić: 2 tysiące w przypadku budowy zbiornika naziemnego, w przypadku urządzenia podziemnego: 6, 10 lub 14 tysięcy złotych w zależności od wielkości. Wynik głosowania: 12 głosów za, 11 przeciwnych.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustanowienia logo Miasta Konina. Poprzedni sposób wprowadzenia znaku graficznego zarządzeniem prezydenta został bowiem zakwestionowany przez wojewodę wielkopolskiego. Uchwałę przeszła 15 głosami za, przy 7 przeciwnych.

Radni zaakceptowali też zmiany w Konińskim Budżecie Obywatelskim (21 głosów za, 1 wstrzymujący się). Zgodnie z nimi zmniejszamy zespół koordynująco-monitorujący (z 15 do 12 osób), skracamy z trzech do dwóch tygodni czas na głosowanie elektroniczne, rezygnujemy ze zlecania promocji KBO na zewnątrz – teraz prowadzić ją będą pracownicy Urzędu Miejskiego.

Radni pozytywnie rozpatrzyli inicjatywę nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej (18 głosów za, 4 przeciwne). Rada nie wyraziła natomiast zgody na dzierżawę na okres 29 lat działki w Malińcu, na której inwestor chciał wybudować farmę fotowoltaiczną oraz magazyny energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jeden z radnych argumentował, że taka inwestycja nie wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy. Wynik głosowania: 10 osób za, 12 przeciwko, 1 wstrzymująca się.

 

Wróć