Konin. Tu płynie energia > Zmiany w dodatkach mieszkaniowych!

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych!

Link do artykułu - Zmiany w dodatkach mieszkaniowych!

Z dniem 01.07.2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2019.2133 ze zm,.) wprowadzona ustawą  z dnia  10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została ogłoszona 4 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywały od dnia 01.07.2021r. to m.in.:

  • nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach określony w załączniku nr 1 i 2 do Uchwałą nr 557 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r. w tej sprawie (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie)
  • zmiana definicji dochodu uzyskanego w okresie trzech miesięcy przed miesiącem składania wniosku który będzie określany na podstawie przepisów w rozumieniu 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), w związku z tym dla osób zatrudnionych będą obowiązywać nowe wzory zaświadczeń o dochodach (również do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie)
  • osoby mieszkające w lokalach niewyposażonych w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego nie muszą już okazywać się fakturą za zużycie energii elektrycznej zmianie ulegają limity dochodu uzyskanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - średniomiesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie może przekraczać w gospodarstwie: jednoosobowym – 40%, wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosk
  • wnioskodawcy będą obowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (określone są one w art. 6 ust. 4 ustawy). Opracowana została Karta pomocnicza do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawierająca niezbędne dane (również do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie)

Powyższe zmiany dotyczą osób, które wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą składać od dnia 01.07.2021 r.

Do końca czerwca 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady przyznania dodatku mieszkaniowego.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. Wojska Polskiego 2) oraz pod nr telefonów: 63 2401185 i 63 2401348

Wróć