Pierwsze w Wielkopolsce mieszkanie dla osób ze spektrum autyzmu jest w Koninie

Konińskie mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu oficjalnie otwarte! Mieści się ono w budynku podarowanym Miastu Konin przez prywatnych inwestorów: Itę Plutowską-Witaszek oraz Wojciecha Pluta-Plutowskiego. Powstało w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzisiaj (9 września) wstęgę przecięli m.in. uczestnicy projektu, Paulina Stochniałek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Piotr Korytkowski - prezydent Konina oraz Witold Nowak - zastępca prezydenta Konina.  

Wprowadzamy w naszym mieście praktyki stosowane z powodzeniem w Europie Zachodniej i w Skandynawii.  Cieszę się, że Konin jest na mapie prekursorów działań skierowanych do osób ze spektrum autyzmu  powiedział prezydent Piotr Korytkowski.

Do dyspozycji lokatorów, na trzecim piętrze wielorodzinnego budynku przy ul. Erazma Pietrygi 3, są dwa mieszkania o łącznej powierzchni 101,88 m kw. Składają się z trzech osobnych pokojów dla mieszkańców, pokoju dla trenera samodzielności, salonu z aneksem kuchennym stanowiącego część wspólną, dwóch łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Prowadzi jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z Konina. Jak zaznacza prezes stowarzyszenia Anna Leśna-Szymańska – każde mieszkanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb jego mieszkańców. W ramach pobytu mieszkańcom zapewnione zostanie specjalistyczne wsparcie. Treningi dla osób ze spektrum autyzmu przygotowywane i prowadzone będą przez wyszkoloną kadrę. Mieszkańcy będą zdobywać podstawowe umiejętności przede wszystkim poprzez trening samodzielności, treningi wspierające rozwój osobisty i porozumiewanie, trening umiejętności społecznych oraz trening poznawczy i zawodowy. Programy treningowe przygotowywane będą przez trenerów indywidualnie.

W procesie usamodzielniania się dorosłych dzieci ze spektrum autyzmu, wzmocnieni zostaną także rodzice i opiekunowie. Organizowane będą dla nich szkolenia, wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia i spotkania integracyjne, a dzięki miejscom rotacyjnym w mieszkaniu treningowym, skorzystają z programu wytchnieniowego.

Mieszkanie w zasobach Miasta Konina jest przeznaczone dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu i aktywnych poza domem, np. pracujących, uczestniczących w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zaangażowanych w wolontariat. Wyposażone zostało przez stowarzyszenie „Gepetto”. Model mieszkania wspomaganego w ramach projektu Azymut – Samodzielność, jest realizowany również w pięciu innych miastach w Polsce, w: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Kołobrzegu, Goleniowie oraz Stargardzie Szczecińskim.

W projekcie oferowane będą:
- Turnusy kilkudniowe, weekendowe, tygodniowe dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańca
i rodziny
- Treningi Umiejętności Społecznych dla pełnoletnich osób w spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
- Komfortowo wyposażone mieszkanie oraz wsparcie specjalistów.

 

Informacje o projekcie „Azymut -Samodzielność”

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2022 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu:

Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom
z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach:
- w województwie zachodniopomorskim (3 gminy),
- w województwie lubuskim (2 gminy),
- w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które – zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji – przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Projekt skierowany jest do gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach.

Beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.: osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo), kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera (prezentacja projektu i założeń modelu).

Wartość projektu na 3 partnerów: 10 175 941,60 zł. Dofinansowanie z UE: 8 576 283,58 zł.

 

Wróć