Konin. Tu płynie energia > Konin. Zielone Miasto Energii

Konin. Zielone Miasto Energii

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Miasto Konin przystąpiło do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak: WOO-III.410.577.2022.PW.1 z dnia 8 sierpnia 2022 r.) w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz stanowiskiem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: DN-NS.9011.908.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.) w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030”.

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030” wraz z Prognozą oddziaływania  na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, ul 3 Maja 21, 62-500 Konin w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu (pon. – pt. 7:30-15:30) oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Proszę skorzystać z możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 22.09.2022r. do 12.10.2022r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Propozycje, uwagi i wnioski można przekazać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, ul 3 Maja 21, 62-500 Konin w pokoju nr 10,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: aktualizacjastrategii@gmail.com

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020 -2030 za 2021 r.

Raport obejmuje realizację przedsięwzięć Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 -2030

Pobierz plik (pdf)

Zaproszenie na debatę publiczną dotyczącą projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w debacie publicznej dotyczącej projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030. Debata odbędzie się się w dniu 04.07.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030.

Prezydent Miasta Konina ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030

Zaproszenie na debatę publiczną dotyczącą projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w debacie publicznej dotyczącej projektu  aktualizacji Strategii Rozwoju Konina. Plan 2020-2030. Debata odbędzie się online w poniedziałek, 27.06.2022 r. o godz. 16:00. Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://meet.jit.si/KonsultacjeprojektuaktualizacjiStrategiiRozwojuKonina.Plan2020-2030

Celem debaty publicznej jest wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie Państwa opinii w sprawie aktualizacji strategii.

Zapraszamy chętnych do udziału w dyskusji !!

Pobierz plik (pdf)

Strategia Rozwoju Miasta KoninaStrategia Rozwoju Miasta Konina (wersja do druku)AnkietaZarządzenie Nr 158/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030Projekty współfinansowane lub finansowane ze środków zewnętrznychZestawienie przedsięwzięć strategicznychFinansowanie zewnętrzneStrategia Rozwoju Miasta KoninaKryteria oceny pomysłówDiagnoza PRL oraz PRI