Konin. Tu płynie energia > INFORMACJE > Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
 • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych,
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • współpracą z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów Miasta Konina, środowiskami osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia),
 • współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu Standardów i Wytycznych w projektach realizowanych na terenach Konina,
 • długofalowym projektem etapowego dostosowania miasta do obowiązujących norm projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).

Kontakt

adres: ul. Przemysłowa 2

Tomasz Gilewski
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Koninie
tel. 63 240 10 51
e-mail: tomasz.gilewski@konin.um.gov.pl