Lokale dla NGO

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzą znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Pośród wielu zmian, jaki ustawodawca wprowadził do ustawy, nowelizacji uległa między innymi treść art. 7 ust. 1 pkt. 5 na mocy którego nieruchomości, którymi władają stowarzyszenia zwolnione są od podatku od nieruchomości z uwagi na, to że są zajęte na potrzeby prowadzenia przez nie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Od 1 stycznia 2016 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości będą mogły korzystać grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Tym samym jeżeli nadmienione wyżej grunty lub budynki będą służyły również innym celom niż te, które określone zostały w zwolnieniu, to wówczas nie będzie ono mogło być stosowane.