Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Koninie

Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2

Miejski Rzecznik Konsumentów - Tatiana Przychodzka-Gorzelańczyk
pokój 109, tel. 63 240 13 52, e-mail: rzecznik@konin.um.gov.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, pokój 110, tel. 63 240 11 87

Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2023 r., poz. 1689 ze zm) i udziela mieszkańcom Konina:

 • bezpłatnego poradnictwa prawnego w sprawach związanych z ochroną praw i interesów konsumentów;
 • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • pomaga konsumentom przygotować stosowne pisma procesowe;
 • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi;
 • prowadzi edukację konsumencką;
 • wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach.

Rzecznik Konsumentów wszelkie podejmowane czynności wykonuje polubownie, nie może wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców, ani też nakładać kar pieniężnych.
Podstawowe pojęcia
 • Konsument – to każda osoba fizyczna nabywająca jakikolwiek towar lub zamawiająca jakąkolwiek usługę dla własnych potrzeb (jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
 • Osoba fizyczna – to każdy człowiek od momentu narodzin, aż do momentu śmierci;
 • Towar konsumpcyjny – rzecz ruchoma nabyta przez konsumenta;
 • Umowa – porozumienie dwóch lub więcej stron, które zobowiązują się do wzajemnych świadczeń, z których każda ma prawa i obowiązki;
 • Zadatek – określona suma wpłacona na poczet ceny; w przypadku, gdy umowa jest wykonana wtedy jest zaliczana do ceny. Natomiast w razie niewykonania umowy przez przedsiębiorcę konsument może odstąpić od umowy i żądać od przedsiębiorcy sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku. Jeżeli natomiast konsument, który wpłacił zadatek, nie wywiązuje się z umowy, przedsiębiorca może odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zatrzymać;
 • Zaliczka – wcześniej zapłacona część umówionej ceny, o którą to kwotę w przypadku wykonaniu umowy pomniejszona jest cena.Przydatne linki