Konin. Tu płynie energia > Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

W Koninie od 1997 r. funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przez ostatnie lata, poprzez intensywną edukację ekologiczną znacznie podniesiono świadomość ekologiczną mieszkańców. Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu VIII jest mieszczący się w północnej części miasta, przy ul. Sulańskiej Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Na należącym do spółki znajduje się nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK), sortownia odpadów, składowisko odpadów o pow. 16,4 ha, kompostownia działająca w systemie CTI o wydajności 13 tys. Mg/rok i pryzmowa o wydajności 20 tys. Mg/rok. ZTUOK wybudowany został w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, uruchomiony16 października 2015 r. Całkowita wartość projektu to 387,7 mln PLN, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 164,5 mln PLN. Metodą termiczną ZTUOK może przetwarzać 94 tys. ton/rok odpadów komunalnych dostarczanych z subregionu konińskiego. Przy ww. wydajności wyprodukowane zostanie 120 tys. GJ energii cieplnej oraz 47 tys. MWh energii elektrycznej. Sortownia odpadów, która pozwala odzyskać surowce do powtórnego przerobu, wyposażona jest w trzy linie sortownicze: do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, do sortowania tworzyw sztucznych i do stłuczki szklanej.

Infrastruktura składająca się z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg centralny) i systemu zbiorowego odprowadzania ścieków eksploatuje Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Koninie. Stacja wodociągowa Konin-Kurów wraz z siecią przewodów dostarcza wodę z której korzysta 99 % ogólnej liczby mieszkańców Konina. Miasto Konin jest skanalizowane w ok. 98 % (stan na koniec 2016 r.). System zbiorowego odprowadzania ścieków podzielony jest na dwa podsystemy: zlewnię lewobrzeżną oraz zlewnię prawobrzeżną. Obydwie pracują w układzie grawitacyjno-pompowym, doprowadzając ścieki do oczyszczalni Lewy Brzeg, Prawy Brzeg i Janów. Realizowany projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap II” ma zmodernizować dotychczasowy system kanalizacyjny miasta i dotyczy uregulowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Konin Lewy Brzeg oraz aglomeracji Konin Prawy Brzeg. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 45,66 mln PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 20,36 mln PLN. Po zakończeniu realizacji Projektu ścieki z wybudowanej i zmodernizowanej sieci odprowadzone będą do Oczyszczalni Ścieków Konin Lewy Brzeg oraz Konin Prawy Brzeg spełniających wymagania Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r.

Na wyspie Pociejewo, pomiędzy Starówką a Zalewem Warty, odkryto złoża geotermalne. Prace wiertnicze rozpoczęto 26.09.2014 r. Na głębokości 1620 m dotarto do pierwszej warstwy wodonośnej w kredzie dolnej uzyskano parametry wody: temp. 62oC i mineralizację 35 g/l. Zasoby wody termalnej określono w granicach 300-500 m3 na godzinę. Odwiert zakończono na głębokości 2660 m docierając do drugiej warstwy wodonośnej. Parametry uzyskanej wody: temperatura w złożu na końcowej głębokości to 97,50 C przy mineralizacji 150 g/l. Wstępne badania fizykochemiczne wykazały, że jest to wysoko zmineralizowana woda zawierająca duże ilości jonów chlorkowych, sodowych, magnezowych i wapniowych a także wiele mikroelementów. Spełnia ona wszelkie parametry wody leczniczej. Wysoka temperatura uzyskanej wody geotermalnej stwarza możliwości szerokiego wykorzystania jej w celach energetycznych zarówno do ogrzewania obiektów, jak i przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii do produkcji energii elektrycznej.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa stanu powietrza w mieście następuje poprzez modernizację sieci dróg (realizacja przeprawy mostowej przez rzekę Wartę radykalnie zmniejszyła natężenia ruchu pojazdów w centrum miasta) a także stopniową wymianę taboru komunikacji miejskiej, a pośrednio poprzez inwestycje polegające na termomodernizacji budynków (ocieplenie budynków, wymiana okien, przebudowa węzłów cieplnych, założenie termostatów).

Monitoring jakości powietrza w Koninie

Obszary i obiekty prawnie chronione

Dolina rzeki Warty spełnia funkcje dużego, ponadlokalnego „korytarza ekologicznego” i jest najważniejszym w regionie komponentem zachowania pełni różnorodności biologicznej na poziomie ogólnoeuropejskim (Corine, Natura 2000). W celu zachowania wyjątkowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych miasto Konin został objęte różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu.

Obszary Chronionego Krajobrazu

Na terenie miasta można wydzielić dwa obszary chronionego krajobrazu. Są to:

 • Obszar Goplańsko-Kujawski, który swoim zasięgiem obejmuje okolice jeziora Pątnowskiego oraz tereny miasta położone po wschodniej stronie kanału Warta-Gopło,
 • Obszar Powidzko-Bieniszewski - na terenie Konina w jego obrębie znalazł się jedynie niewielki kompleks leśny na południowym brzegu jeziora Gosławskiego oraz zachodnia część osiedla Chorzeń.

Obszary Natura 2000

Na terenie miasta zachodzą 2 obszary chronione w ramach sieci Natura 2000, w tym:

 • Ostoja Nadwarciańska

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 26 653,1 ha. Obszar obejmuje wschodnią część Wielkopolski i fragment Doliny Środkowej Warty. Warta płynie w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej ukształtowanej w czasie ostatniego zlodowacenia. Terasa zalewowa Warty osiąga 4 km szerokości i cechuje się dużą różnorodnością szaty roślinnej, tworząc dogodne siedliska dla wielu gatunków zwierząt głównie ptaków. Obszar obejmuje co najmniej 24 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Są to siedliska od bagiennych i torfowiskowych do suchych i wydmowych. Stwierdzono tu także występowanie 12 gatunków z zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata jest też fauna płazów (13 z 18 występujących w Polsce gatunków). Znajduje się tu 100 gat. roślin wpisanych na czerwoną listę roślin zagrożonych wyginięciem.

 • Dolina Środkowej Warty

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 57 104,4 ha. Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno n. Wartą (koło Nowego Miasta n. Wartą). Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, tylko w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar zawiera ostoję ptasią o randze europejskiej E 36 (Dolina Środkowej Warty). Występują w nim co najmniej 42 gatunki ptaków z Zał. I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar jest jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie lęgowym. Krajobraz Doliny Środkowej Warty jest krajobrazem typowej rzeki nizinnej.

W Koninie znajduje się 7 pomników przyrody:

 • dąb szypułkowy w parku im. F. Chopina,
 • dąb szypułkowy w parku im. F. Chopina,
 • grusza pospolita przy ul. Kamiennej 33,
 • dąb szypułkowy „Zawiadowca” przy ul. Kolejowej,
 • głaz narzutowy - granitowy na Osiedlu Legionów,
 • głaz narzutowy - granitowy na cmentarzu komunalnym w Morzysławiu,
 • głaz „Olbrzym Anielewski” w Malińcu.