Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina

Podstawa prawna obowiązywania:

Uchwała Nr 446 - w sprawie przyjęcia Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&id=446&kadencja=8

Krótki opis:

Zagrożenia będące następstwem zmian klimatu są odczuwalne w codziennym życiu każdego mieszkańca naszej planety. Dla mieszkańców miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy, będące następstwem zmian warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, w szczególności opadów atmosferycznych, powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowanie suszy i wynikających z niej deficytów wody. Charakterystycznym zagrożeniem pojawiającym się na terenach miejskich są zaburzenia cyrkulacji powietrza nasilane przez jego zanieczyszczenie, spowodowane tzw. niską emisją.

Realizacja polityki adaptacyjnej do zmian klimatu na obszarach państw członkowskich Unii Europejskiej następuje poprzez Strategię adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 13 kwietnia 2013 r. Realizacja Strategii na szczeblu lokalnym odbywa się za pomocą miejskich planów adaptacji. Na szczeblu krajowym opracowano Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020). Dokument został opracowany przez Ministerstwo Środowiska i przyjęty przez Rząd Polski w październiku 2013 roku. Miasto Konin również przystąpiło do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmiany klimatu. W przygotowanie i wdrożenie planu włączono szereg instytucji miejskich, służby ratownicze, kluczowe przedsiębiorstwa komunalne, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Prace nad projektem obejmowały przygotowanie i przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych oraz ankietyzację zidentyfikowanych interesariuszy. Analizie poddano dane odnoszące się do zmian klimatu pochodzące z lokalnych pomiarów monitoringowych. Ponadto przeprowadzono szereg rozważań, analiz i badań dotyczących uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, gospodarczych i społecznych na terenie miasta. Wskazano najczęściej pojawiające się skutki będące następstwem zmian klimatycznych, ich zasięg oraz uciążliwość. Oceniono podatność miasta na skutki zmian klimatycznych oraz zaproponowano formy adaptacji do zmian klimatu. Końcowym efektem prac jest harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych do zrealizowania działań adaptacyjnych.

Słowa kluczowe: adaptacja, zmiana klimatu, Konin,


Dokumenty do pobrania: