Konin. Tu płynie energia > Powietrze w Koninie

Powietrze w Koninie

Pomiary jakości powietrza w Koninie

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=73

Prognoza jakości powietrza dla terytorium Polski

http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/

Uchwały antysmogowe w Wielkopolsce

Przypominamy, iż od 1 maja 2018 r. na terenie całego Województwa Wielkopolskiego obowiązują uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Wprowadzone zostały także ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań muszą być wymienione w 2 etapach:

  • Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,
  • Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być użytkowane dożywotnio. Ponadto, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań muszą być wymienione do 1 stycznia 2026 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego,ograniczeń lub zakazów zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania z budżetu Miasta Konina dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacji udziela się na realizację inwestycji polegającej na zmianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe, na ogrzewanie:

  • gazowe,
  • olejowe, przystosowane wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,
  • elektryczne,
  • z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • z wykorzystaniem pompy ciepła.

Dotacja wynosi 70% kosztów związanych z zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania, w maksymalnej wysokości 5 000,00 zł i obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje i warunki dot. uzyskania dotacji zawarte są w Uchwale nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego WNIOSKU wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła

Wzory wniosków i formularzy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.bip.konin.eu, w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1 lub w pok. nr 202 przy ul. Wojska Polskiego 2.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Koninie, w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Ochrony Środowiska
Plac Wolności 1
62 - 500 Konin

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 63 24 01 162.

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w programie priorytetowym Czyste Powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O środki pochodzące z Programu ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Pomoc udzielana jest w formie dotacji, pożyczki lub dotacji z pożyczką (wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym).

Warunkiem podstawowym jest dla budynków istniejących - wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła lub dla budynków nowo budowanych - zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu, tj.: kotły na paliwo stałe, kotły olejowe, gazowe kondesnacyjne, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła.

Elementem dodatkowym może być docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, jest możliwy na stronie internetowej Funduszu: http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/