Konin. Tu płynie energia > Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 2 (pokój 217)
(63)240-13-58
e-mail: czyste.powietrze@konin.um.gov.pl

Punkt otwarty od Wtorku do Czwartku w godzinach 10.00-14.00

Z uwagi na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu konsultacji.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem obiektu.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na:

W budynkach istniejących:

  • zakupie i montażu urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne do Programu: kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych, pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami, instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody użytkowej, (jeśli dotyczą);
  • zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
  • wykonaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych 

Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku:
- konto na generatorze wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (jeśli wniosek jest składany elektronicznie)
- kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany (jeśli wniosek składany jest elektronicznie)
- dane właściciela, współwłaściciela i małżonka (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania) adres e-mail,
- nr księgi wieczystej,
- nr działki,
- rok uzyskania pozwolenia na budowę,
- powierzchnia całkowita budynku,
- powierzchnia ocieplenia przegród zewnętrznych oraz okien i drzwi (jeśli dotyczy),
- dochody za rok 2021:
- PIT pozycja „podstawa obliczenia podatku” – gdy dochód nie przekracza 100 tys. zł / rok,
- zaświadczenie o dochodach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – gdy dochód nie przekracza 1564 zł/os/mies dla gosp. wieloosobowego lub 2189 zł/os/mies dla gosp. jednoosobowego.
W zależności od uzyskanych dochodów oraz zakresu przedsięwzięcia inny jest maksymalny poziom i kwota dofinansowania.
Wniosek znajduje się na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/ zakładka CZYSTE POWIETRZE
Liczba złożonych wniosków – 622
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 302
Liczba wypłaconych dotacji – 4 904 446,28 zł 

Szczegółowe informacje o porgramie dostępne są na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/