Konin. Tu płynie energia > Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 2 (pokój 217)
(63)240-13-58
e-mail: czyste.powietrze@konin.um.gov.pl

Punkt otwarty od Wtorku do Czwartku w godzinach 10.00-14.00

Z uwagi na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu konsultacji.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem obiektu.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na:

W budynkach istniejących:

  • zakupie i montażu urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne do Programu: kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych, pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami, instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody użytkowej, (jeśli dotyczą);
  • zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
  • wykonaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w zakresie pozostałym niż określone w pkt 1) i 2).

W budynkach nowo budowanych kosztami kwalfikowalnymi są zakup i montaż nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz instalacji odnawialnych źródeł energii

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) z wyodrębnioną księgą wieczystą, jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Więcej informacji na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl

Wniosek można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ po zalogowaniu się do portalu beneficjent i wysłać w formie elektronicznej i papierowej lub złożyć bezpośrednio w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w godzinach jego otwarcia.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

  • tytuł prawny do nieruchomości - aktualny wypis z Księgi Wieczystej,
  • dokument potwierdzający dochody każdej z osób w danym gospodarstwie domowym,
  • dokument potwierdzający zakończenie budowy lub pozwolenie na budowę w przypadku budynku nowo budowanego.