Konin. Tu płynie energia > Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” udzielane są przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 2:

Patrycję Cierzniak, pokój nr 218 (tel. 63 240-11-67)

 • Poniedziałek - w godzinach 13.00 – 15.00
 • Wtorek - w godzinach 8.00 – 10.00
 • Środa - w godzinach 13.00 – 15.00
 • Czwartek - w godzinach 8.00 – 10.00

Joannę Krause-Szałaj, pokój nr 220 (tel. 63 240-11-62)

 • Poniedziałek - w godzinach 8.00 – 10.00
 • Wtorek - w godzinach 13.00 – 15.00
 • Środa - w godzinach 8.00 – 10.00
 • Czwartek - w godzinach 13.00 – 15.00

Z uwagi na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu konsultacji.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem obiektu.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na:

W budynkach istniejących:

 • zakupie i montażu urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne do Programu: kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych, pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami, instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody użytkowej, (jeśli dotyczą);
 • zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
 • wykonaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w zakresie pozostałym niż określone w pkt 1) i 2).

W budynkach nowo budowanych kosztami kwalfikowalnymi są zakup i montaż nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz instalacji odnawialnych źródeł energii

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) z wyodrębnioną księgą wieczystą, jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Więcej informacji na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl

Wniosek można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ po zalogowaniu się do portalu beneficjent i wysłać w formie elektronicznej i papierowej lub złożyć bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pokój 218 (tel. 63 240-11-67) i 220 (tel. 63 240-11-62) w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

 • tytuł prawny do nieruchomości - aktualny wypis z Księgi Wieczystej,
 • dokument potwierdzający dochody każdej z osób w danym gospodarstwie domowym,
 • dokument potwierdzający zakończenie budowy lub pozwolenie na budowę w przypadku budynku nowo budowanego.