Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Program „Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

Podstawa prawna obowiązywania:

Uchwała Nr 889 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu "Zielona przestrzeń" - zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=889

Krótki opis:

Strategia Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 zakłada, że Konin będzie stawał się Zielonym Miastem Energii. Dlatego też Program „Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zawiera działania prowadzące do zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w której energia ludzi połączy się z energią natury.  Przedstawione w dokumencie założenia i wytyczne wskazują na zwiększenie ilości terenów zielonych, dostosowanie miasta do zmian klimatu (odbetonowanie przemysłowego miasta, likwidacja wysp ciepła, zagospodarowanie wody deszczowej), zapewnienie bioróżnorodności oraz stworzenie układu korytarzy, który przyczyni się do zmniejszenia emisyjności. Opracowanie składa się z dwóch części - analitycznej i koncepcyjnej. W pierwszej części przedstawiono m. in.: analizę terenów zielonych w nawiązaniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, waloryzację terenów zielonych, analizę terenów chronionych przyrodniczo w granicach miasta, analizę hydrograficzną w powiązaniu z terenami zielonymi, wyspami ciepła, obszarami nadmiernie zabetonowanymi.

Druga część opracowania zawiera takie elementy jak: zestawienie rankingowe terenów zielonych oraz określenie priorytetów w zakresie ich zagospodarowania, określenie docelowego sposobu funkcjonowania i zagospodarowania terenów zielonych, kierunki rozwoju poszczególnych elementów systemu, zaproponowanie ewentualnych zmian w dokumentach planistycznych dotyczące terenów zielonych, opracowanie programu włączenia mieszkańców i podmiotów prywatnych w proces tworzenia i utrzymania terenów zielonych.

Program „Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej to strategiczny dokument planistyczny, którego celem ma być określenie sposobu postępowania z terenami zielonymi na terenie całego miasta Konina. Stanowić ma program zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej ze szczególnym nastawieniem na różne rodzaje terenów zielonych oraz na ewentualne wprowadzenie zieleni w przestrzenie deficytowe. Dokument opracowano w taki sposób, aby kompleksowo obejmował system przygotowania i realizacji działań planistycznych, inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Słowa kluczowe: zielona przestrzeń, Konin zieleń, masterplan

Dokumenty do pobrania: