Projektowanie uniwersalne

Miasto, to skomplikowany w swej strukturze organizm, złożony z ogromnej ilości ulic, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, komunikacji, zieleni miejskiej, oświetlenia i tym wszystkim, co na tkankę miejską się składa. Ale miasto, to przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień w mieście żyją, pracują, uczą się, leczą, przemieszczają, słowem - korzystają z wszelkich miejskich udogodnień. Z kolei dobre,  przyjazne i dostępne miasto, to miasto dostosowane do potrzeb wszystkich ludzi, a więc do osób z niepełnosprawnościami, osób starszych (seniorów), rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności.

Konin, będąc w awangardzie miast polskich, które od lat przywiązują ogromną wagę do komfortu życia wszystkich grup społecznych, wprowadził do stosowania w 2017 roku dwa istotne dokumenty dotyczące tzw. projektowania uniwersalnego, przesuwając jednocześnie środek ciężkości ze standardowego projektowania na projektowanie i dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnością, seniorów itp. Dokumenty te, to Standardy Dostępności dla miasta Konina v. 2017 oraz Projektowanie bez Barier - Wytyczne.

Czym jest wobec tego projektowanie uniwersalne (dostępne) i jakie ma znaczenie dla miasta? Najkrócej mówiąc jest to projektowanie dla… wszystkich, bez względu na to, czy są to osoby sprawne czy też z niepełnosprawnością, a które powinny mieć bezpośredni dostęp do usług, informacji, środowiska zabudowanego. Nadrzędnym celem projektowania przestrzeni publicznej jest priorytetowa rola ruchu pieszego w mieście. Dlatego Standardy Dostępności jasno precyzują, jak powinny w mieście wyglądać:

  •  ciągi piesze i ich wyposażenie,
  •  drogi pieszo-rowerowe,
  •  przejścia dla pieszych,
  •  przystanki komunikacji miejskiej,
  •  pokonywanie różnic wysokości w terenie,
  •  miejsca postojowe,
  •  tereny rekreacyjne,
  •  tymczasowa organizacja ruchu.

Łatwo zauważyć, że Standardy wskazują, jak dobrze projektować zewnętrzną przestrzeń publiczną: właściwy chodnik, bezpieczne przejście dla pieszych i ścieżki rowerowe, pochylnie, które pomagają dostać się do obiektu lub pokonać barierę wysokości terenu, pokazują też, jak racjonalnie uwzględnić na mapie parkingu miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Powstaje też bardziej konkretne pytanie - co z budynkami użyteczności publicznej? Z barierami w szkołach, przedszkolach, żłobkach, obiektach administracji, zakładach opieki zdrowotnej? Jak projektować ich wnętrza - hole, drzwi, okna, pochylnie, schody, toalety, w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich? Odpowiedzi na te, jakże ważne z punktu widzenia mieszkańca (i nie tylko) pytania, udziela drugi obowiązujący w Koninie dokument, czyli Projektowanie bez Barier - Wytyczne. Są to praktyczne wskazówki, jak m.in. oznaczyć schody, by były bezpieczne i widoczne; na jakiej wysokości umieścić wyłącznik oświetlenia, by osoba na wózku bez problemu mogła go użyć; jak dobrze, z wszelkimi prawidłami dostępności, zaprojektować toaletę i WC; wreszcie, uogólniając, jak unikać błędów w projektowaniu uniwersalnym.

Obydwa dokumenty, tj. Standardy i Wytyczne wprowadzono do stosowania oraz obiegu prawnego Konina Zarządzeniem Nr 159/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 października 2017 roku, a wykonanie zarządzenia powierzono Oficerowi Dostępności oraz Kierownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.