Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Rada Seniorów Miasta Konina

Rada Seniorów Miasta Konina

Logo Rady Seniorów Miasta Konina

Rada Seniorów Miasta Konina jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Wspiera aktywność osób starszych. Zapobiega marginalizacji osób starszych i buduje ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Powstałą z inicjatywy Rady Konińską Kartę Seniora wspiera ponad 60 podmiotów gospodarczych, by poprawić komfort życia starszych osób, mieszkańców Konina.

Dane kontaktowe Rady Seniorów Miasta Konina

E-mail: radaseniorowmiastakonina@gmail.com

Adres do korespondencji: Rada Seniorów Miasta Konina, Centrum Organizacji Pozarządowych, 3 Maja 1 - 3, 62-500 Konin

Numery telefonów: 669993324, 632401284

Skład Rady Seniorów Miasta Konina II kadencji

 1. Ewa Behnke - przewodnicząca - przedstawicielka Klubu Seniora przy Urzędzie Miejskim w Koninie
 2. Władysław Wojtulewicz - wiceprzewodniczący - przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina
 3. Jerzy Wojciechowski - przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina
 4. Juliusz Olędzki - przedstawiciel Rady Miasta Konina
 5. Krystyna Leśniewska - przedstawicielka Rady Miasta Konina
 6. Janina Dembińska – przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego
 7. Radosław Karczewski - przedstawiciel Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej „POMOC”
 8. Zofia Kasprzyk – przedstawicielka Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
 9. Jadwiga Lewandowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Razem”
 10. Kinga Lisicka – przedstawicielka Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 11. Zygmunt Michalak – przedstawiciel Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
 12. Marianna Przybył – przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Razem”
 13. Sabina Samolej – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Rejonowego w Koninie
 14. Alina Zajączkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zakończenie I Kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

W poniedziałek, 10 czerwca w konińskim ratuszu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina, połączone z uroczystym zakończeniem I kadencji rady (lata 2015-2019).

Za pełną zaangażowania pracę dla dobra starszego pokolenia mieszkańców Konina członkowie Rady Seniorów otrzymali podziękowania od Przewodniczącego Rady Miasta Wiesława Steinke oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Witolda Nowaka. Szczególne podziękowania skierowane zostały do Przewodniczącej Rady - Marii Serafin, za zaangażowanie oraz kreatywność, która przyczyniła się do wysokiej skuteczności działania Rady.

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina Maria Serafin wręczyła także podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Rady oraz tworzenie klimatu sprzyjającego życzliwemu postrzeganiu starszych mieszkańców miasta.

Członkowie Rady Seniorów I Kadencji dziękują za cztery lata owocnej współpracy i mają nadzieję, że zebrana przez nich wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do dalszych osiągnięć w kolejnej, drugiej kadencji.

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorow Miasta Konina

Protokół Komisji do ustalenia wyników głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina

Protokół Komisji do ustalenia wyników głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina (508.9 KiB)

Protokół ze wspólnego posiedzenia KRDPP, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta Konina i Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 13.12.2018 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KRDPP, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta Konina i Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 13.12.2018 r. (92.4 KiB)

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 10 grudnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 10 grudnia 2018 r. (69.3 KiB)

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 25 października 2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 25 października 2018 r. (64.5 KiB)

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 27 września 2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina z dnia 27 września 2018 r. (83.1 KiB)

Protokół ze wspólnego posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina, Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie – 21.06.2018 r.

21 czerwca 2018r. r. w Sali Sesyjnej Miejskiego Ratusza, odbyło się wspólne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina, Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zaproszeni goście : Pan Marek Zawidzki – Sekretarz Miasta Konina, Pan Bartosz Jędrzejczak Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych oraz Pan Tomasz Gilewski – Oficer Dostępności Urzędu Miejskiego w Koninie.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Pani  Ewa Jeżak, która powitała przybyłych gości i poprosiła o prowadzenie spotkania Panią Marię Serafin – Przewodniczącą Rady Seniorów, która przedstawiła porządek obrad i poprowadziła posiedzenie. Do porządku spotkania dodano kolejny punkt : Rekomendacja Konińskich Rad Doradczych w sprawie rekomendacji członków Zespołu ds. Rewitalizacji Konińskiej Starówki. Porządek został przyjęty. Odczytano i jednogłośnie przyjęto protokół z posiedzenia Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 10.05.2018r.

Następnie głos zabrał pan Bartosz Jędrzejczak, który omówił zagadnienia związane z przesunięciem  środków w budżecie Miasta Konina z Funduszu Wkładów Własnych na Małe Granty. Odbyło się głosowanie, podczas którego jednogłośnie zdecydowano o rekomendacji przesunięcia środków finansowych na rzecz Małych Grantów. Pan Jędrzejczak omówił również kwestionariusz ankiety skierowanej do członków społecznych rad i komisji.

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie oficera dostępności Pana Tomasza Gilewskiego, który przedstawił stan infrastruktury miejskiej w ocenie dostępności dla osób wymagających szczególnej uwagi – z niepełnosprawnością, starszych oraz matek z dziećmi.

Omówiono Projekt Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Ustalono, iż członkowie Rad zapoznają się z projektem programu do 31.07.2018 r. i zajmą stanowisko w tej sprawie.

Pan Bartosz Jędrzejczak przedstawił główne założenia jarmarku św. Bartłomieja. Omówiono zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Następnie głos zabrała Pani Maria Serafin, która przedstawiła główne założenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych ( RODO).

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Pana Marka Zawidzkiego – Sekretarza Miasta Konina.

Podczas posiedzenia sformułowano następujące wolne wnioski:

 1. Zorganizowanie szkolenia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych ( RODO). Wniosek skierowany do COP w Koninie
 2. Pozyskanie osób chętnych do komisji opiniujących wnioski konkursowe. Wniosek skierowany do obecnych na posiedzeniu Rad
 3. Zwrócenie się do Prezydenta Miasta Konina o rozważenie możliwości częściowego zaspokojenia potrzeb starszych mieszkańców Konina w zakresie organizacji dojazdów do sanktuarium w Licheniu. Zadanie powierzono Przewodniczącej RSMK p. Marii Serafin
 4. Zorganizowanie spotkania Rady Seniorów Miasta Konina z Powiatową Radą Seniorów. Inicjatywa Powiatowej Rady Seniorów w Koninie
 5. Pilne przekazanie informacji członkom Rad Doradczych o losach zmian w budowie dworca PKP, proponowanych przez organizacje pozarządowe, zmian uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych, matek z dziećmi. Informację do zainteresowanych organizacji pozarządowych przekaże oficer dostępności p. Tomasz Gilewski

Protokołowała -  Katarzyna Grabowska
Przewodniczyła - Maria Serafin

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów – 18 kwietnia 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Sali Herbowej Konińskiego Ratusza przy ul. Wiosny Ludów 6, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście: Pani Zuzanna Janaszek- Maciaszek Prezes Fundacji „Podaj Dalej”, Pan Marcin Janiak radca prawny oraz Pani Marta Miętus kierownik regionalny firmy AMPLIFON.

Spotkanie rozpoczął zastępca  przewodniczącej Rady Pan Jerzy Wojciechowski, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił porządek obrad.

Następnie głos zabrała Pani Zuzanna Janaszek- Maciaszek, która omówiła założenia kampanii „Napisz Testament”. Radca prawny Pan Marcin Janiak odpowiedział na pytania dotyczące prawnych aspektów sporządzania testamentów, między innymi spraw związanych z zachowkiem, wydziedziczeniem i długami spadkowymi.

Kolejnym punktem było wysłuchanie nagrania Pani Eweliny Szeratics managera kampanii „Napisz Testament”, która mówiła między innymi o tym, jak ważna jest edukacja, nie tylko seniorów, ale także ludzi młodych dotycząca wiedzy na temat testamentów.

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie Pani Marty Miętus, która omówiła działalność firmy AMPLIFON.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów Miasta Konina. Pan Jerzy Wojciechowski przedstawił program Drugiej Wiosennej Szkoły Rad Seniorów.

W miesiącu maju 2018 dyżur pełnić będzie pan Jerzy Wojciechowski.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów zaplanowane zostało na 18 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.

Przewodniczył
Jerzy Wojciechowski

Protokołowała
Edyta Kitzman

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów – 20 lutego 2018 r.

20 lutego 2018r. r. w  Sali Herbowej Miejskiego Ratusza, odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie – Pani Małgorzata Rychlińska, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych - Pani Jolanta Stawrowska, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji – Pan Mirosław Pachciarz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Koninie – Pan Henryk Janasek oraz przedstawiciel Centrum Organizacji Pozarządowych - Pani Maria Cybulska.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości, przedstawiła porządek obrad i temat spotkania „Polityka senioralna samorządu konińskiego – stan obecny, zamierzenia na rok 2018 i najbliższe lata”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy przedstawili główne założenia polityki senioralnej realizowanej przez instytucje, które reprezentowali. Pani Małgorzata Rychlińska zreferowała działania podejmowane na rzecz osób starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotyczące realizowanych programów, aktywizacji osób starszych jak również pomocy dla osób, które z uwagi na sytuację zdrowotną nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania i placówkach wsparcia dziennego i całodobowego.

Pani Jolanta Stawrowska przedstawiła działania podejmowane na rzecz seniorów przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, które dotyczyły między innymi dofinansowań programów i akcji realizowanych na rzecz seniorów przez organizacje pozarządowe z terenu miasta.  Pani Kierownik podsumowała i szczegółowo omówiła dotychczasową realizację samorządowego Programu Konińska Karta Seniora jak również akcję – „Koperta życia”, która ma na celu podniesienie bezpieczeństwa seniorów i ludzi samotnych.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Pan Mirosław Pachciarz przedstawił regulamin Miejskiego Zakładu Komunikacji w części dotyczącej ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz omówił i udogodnienia  wprowadzone z myślą o osobach starszych.

Jako ostatni z zaproszonych gości głos zabrał – pan Henryk Janasek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, który przedstawił ofertę Biblioteki skierowaną dla seniorów. Pan Janasek omówił również udogodnienia dla starszych mieszkańców miasta, które dotyczą między innymi zbiorów pisanych dużą literą, bezpłatnych usług ksero, działu książki mówionej i zbiorów muzycznych.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień członkowie rady seniorów mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom. Sformułowano następujące wnioski:

 1. Zorganizowanie szkolenia dla organizacji senioralnych dotyczącego pisania projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych.
 2. Zorganizowanie wyjazdu członków Rady Seniorów wraz z przedstawicielami organizacji senioralnych na Targi Seniora do Poznania.
 3. Pozyskiwanie kolejnych partnerów do programu Konińska Karta Seniora.
 4. Opracowanie dokumentu – Polityka Senioralna Miasta Konina.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów.  Pani Maria Serafin zaprezentowała i omówiła stronę Rady Seniorów Miasta Konina na Facebooku. Przyjęto dwie uchwały w sprawie logo Konińskiej Rady Seniorów i w sprawie poparcia projektu ustawy sejmowej o pomocy państwa dla seniorów, w formie zaniechania opodatkowania emerytur.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia Rady Seniorów na 16 kwietnia 2018r. Ustalono, iż na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele konińskich organizacji senioralnych działające na rzecz osób starszych.

Przyjęto harmonogram  dyżurów członków Rady Seniorów w Centrum Organizacji Pozarządowych: 15 marca i 16 kwietnia dyżur będzie pełnić Pan Józef Mazurkiewicz.                 

Przewodniczyła - Maria Serafin
Protokołowała -  Katarzyna Grabowska

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów 5 grudnia 2017 r.

5 grudnia 2016 r. w Sali Herbowej Konińskiego Ratusza przy ul. Wiosny Ludów 6, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście: Pani Małgorzata Gradowska kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Koninie i Pani Elżbieta Wasilewska.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości oraz przedstawiła porządek obrad.

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Gradowska, która omówiła stan dotyczący uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, między innymi: świadczenia gwarantowane, pomoc w niedziele i święta, bezpłatne leki dla seniorów, ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), zlecenia na wyroby medyczne i leczenie za granicą.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów Miasta Konina. Pani Maria Serafin przedstawiła projekt logo Rady zaprojektowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie oraz odczytała list z życzeniami od Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Następnie członkowie Rady Seniorów - Pani Teresa Zawadzka, Pani Krystyna Orłowska, Pan Józef Mazurkiewicz przedstawili sprawozdanie z uczestnictwa w Wielkopolskim Forum Rad Seniorów.

Ustalono, że Pan Jerzy Wojciechowski ustali adresy konińskich organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, celem nawiązania współpracy. Pani Maria Serafin i Pan Radosław Karczewski zobowiązali się do założenia dla Rady Seniorów Miasta Konina profilu na portalu społecznościowym „Facebook”. Członkowie Rady zobowiązani zostali do zaproponowania tematów na posiedzenie Rady Miasta Konina dotyczące spraw seniorów.

W styczniu 2018 dyżur pełnić będzie p. Józef Mazurkiewicz, w lutym p. Jerzy Wojciechowski.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów zaplanowane zostało na 20 lutego 2018 r. o godz. 12.00.

Przewodniczyła
Maria Serafin                                                                                                                 

Protokołowała
Edyta Kitzman

Komunikat

Rada Seniorów Miasta Konina, informuje, że każdego 15 dnia miesiąca – począwszy od listopada – w godz. 11.00 do 13.00, członkowie Rady będą pełnić dyżury w Centrum Organizacji Pozarządowych – ul. 3 Maja 1-3

Będą udzielać informacji w sprawie świadczeń związanych z Kartą i służyć pomocą w rozwiązywaniu spraw seniorów.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów 9 października 2017 r.

9 października 2017 r. r. w Sali Herbowej Miejskiego Ratusza, odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście: Pan Tomasz Gilewski – Oficer Dostępności Urzędu Miejskiego w Koninie i Lucyna Lenard Woźniak – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek obrad.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Gilewski, który przedstawił założenia funkcji oficera dostępności, jak również wyjaśnił na czym polegają standardy dostępności w mieście. Pan Gilewski odpowiadał na pytania zadawane przez członków Rady Seniorów i przedstawił swoje oczekiwania wobec przedstawicieli środowisk senioralnych. Członkowie Rady wyrazili zainteresowanie współpracą z Oficerem Dostępności w zakresie opiniowania bezpiecznej dla seniorów przestrzeni

Pani Lucyna Lenard-Woźniak Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie przedstawiła przykładową ofertę Młodzieżowego Domu Kultury skierowaną dla osób starszych. Oferta przewidywałaby między innymi różnego rodzaju warsztaty artystyczne dla seniorów, jak również zajęcia sportowe i zajęcia związane z integracja międzypokoleniową. Wszystkie działania planowane są na rok 2018, a obecnie Pani Lenard - Woźniak oczekuje propozycji ze strony seniorów. Ustalono, iż członkowie Rady Seniorów będą rozmawiać na ten temat w swoich środowiskach senioralnych i na następnym posiedzeniu przedstawią propozycje zajęć.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów Miasta Konina. Pani Maria Serafin poinformowała zgromadzonych, iż nowa siedziba Rady Seniorów Miasta Konina znajdować się będzie w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 1-3 w Koninie. Posiedzenia w Sali Herbowej Konińskiego Ratusza.

Ustalono, iż na spotkanie grudniowe zaproszona zostanie Pani Małgorzata Gradowska - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Koninie. Do zorganizowania spotkania i wstępnych rozmów z w/w wyznaczona została Pani Teresa Zawadzka.

Przyjęto, że każdego 15 dnia miesiąca – począwszy od listopada – w godz. 11.00-13.00 członkowie Rady będą pełnić dyżury w Centrum Organizacji Pozarządowych.

W listopadzie dyżur pełnić będzie Pan Józef Mazurkiewicz, a w grudniu Pan Edward Zalesiński.

Po zakończeniu spotkania członkowie Rady Seniorów Miasta Konina zwiedzali Centrum Organizacji Pozarządowych.

Przewodniczyła
Maria Serafin

Protokołowała
Katarzyna Grabowska

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 21 sierpnia 2017 r.

21 sierpnia 2017 r. r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Sosnowej 16 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów oraz zaproszeni goście: Pani Anna Kwaśniewska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i Pani Mirosława Hetman- Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego w/w Ośrodka. Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek obrad.

Panie Teresa Zawadzka i Krystyna Orłowska przedstawiły sprawozdanie z uczestnictwa w Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów, które odbyło się w dniach 12-14 czerwca w Rokosowie. Zapoznały zebranych z tematyką szkolenia, a także zaprezentowały dobre praktyki tworzenia i rozwijania  Rad Seniorów w Polsce.

Następnie głos zabrała Pani Anna Kwaśniewska- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie , która przedstawiła  działania na rzecz seniorów w ramach programu” Złota jesień życia” Celem głównym programu jest zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym miasta Konina oraz nabycie nowych umiejętności poprzez ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji Społecznej. Pani Mirosława Hetman poinformowała członków Rady Seniorów o sposobach pozyskiwania dotacji i funduszy europejskich , a także kto może się o nie ubiegać.

Rada Seniorów w pełnym składzie zgłosiła akceptację przynależności do Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Następnie członkowie Rady zapoznali się z petycją Grudziąskiej Rady Seniorów w sprawie odstąpienia od podatku dochodowego dla seniorów 65+ za korzystanie z internetu. Pisemna odpowiedź wyrażająca akceptacje i poparcie pomysłu zostanie sporządzona przez Przewodniczącą Rady Seniorów Panią Marię Serafin. Podsumowano dotychczasowe działania dotyczące wprowadzania Konińskiej Karty Seniora, a także dyskutowano na temat wniosku skierowanego do  Prezydenta Miasta Konina w sprawie pozyskiwania partnerów do Konińskiej Karty Seniora. Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów Miasta Konina. Następne Posiedzenie Rady  zaplanowano na dzień 9 październik 2017r. o godz.12.00 w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Sosnowej 16.

Przewodniczyła - Maria Serafin
Protokołowała -  Lila Kubicka

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 30 maja 2017 r.

30 maja 2017 r. r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Sosnowej 16 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów oraz zaproszeni goście: Pan Sławomir Lorek - Zastępca Prezydenta Miasta Konina , Pani Jolanta Stawrowska - Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Pani Anna Kwaśniewska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek obrad.

Następnie głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Konina, który na samym początku pogratulował Pani Marii Serafin zdobycia prestiżowego tytułu w konkursie ,,Viva Wielkopolski Senior 2017”, a Pani Anna Kwaśniewska w imieniu wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie wręczyła Pani Marii Serafin list gratulacyjny. Prezydent przedstawił propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie i Miejskiego Zakładu Komunikacji dotyczące ulg dla seniorów, do których uprawniałaby Konińska Karta Seniora. Członkowie Rady Seniorów zaakceptowali przedstawione propozycje. Ustalono, iż Rada  wystąpi z oficjalnym wnioskiem do Prezydenta Miasta Konina w sprawie zaproponowanych rozwiązań.                                               

Następnie Pan Józef Mazurkiewicz przedstawił sprawozdanie z konferencji dotyczącej polityki senioralnej w Wielkopolsce.                                                                          

Przewodnicząca Rady Seniorów i Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie podsumowały dotychczasowe działania dotyczące wprowadzania Konińskiej Karty Seniora. Dyskutowano na temat promocji w/w Karty. Pani Jolanta Stawrowska przedstawiła również założenia projektu - Koperta Życia. Koperty zostały rozdane członkom Rady Seniorów w celu ich rozpowszechnienia wśród osób starszych i samotnych.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów Miasta Konina.

Przewodniczyła - Maria Serafin
Protokołowała -  Katarzyna Grabowska

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 20 lutego 2016 r.

20 lutego 2017 r. r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Koninie przy ul. Sosnowej 16 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, sierż. Adrianna Karwowska-Kuna z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Jolanta Stawrowska kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Joanna Piguła pracownik Wydziału Spraw Społecznych UM w Koninie.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości oraz przedstawiła porządek obrad.

Następnie głos zabrała Pani sierż. Adrianna Karwowska-Kuna, która zaprezentowała członkom Rady Wielkopolski Program Profilaktyczny „ Bezpieczne życie seniora” którego celem jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań  w sytuacji zagrożenia - na ich własne bezpieczeństwo. Przedstawiła metody i przykłady  przestępstw na szkodę seniorów oraz sposoby ich zapobiegania.  Poinformowała o debacie społecznej w ramach powyższego programu, która odbędzie się w Konińskim Domu Kultury 23 marca 2017r. o godz.10.00.

Członkowie Rady Seniorów przedstawili Pani Jolancie Stawrowskiej- kierownikowi  Wydziału Spraw Społecznych swoje opinie na temat projektu Konińskiej Karty Seniora. Dyskutowano  na temat szaty graficznej, kwestii finansowej i organizacyjnej.

Następnie członkowie Rady Seniorów przedstawiali zadania wykonane w celu pozyskania partnerów do tytułu „Firma Przyjazna Seniorom”.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów zaplanowane zostało na 10 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przewodniczyła
Maria Serafin

Protokołowała
Lila Kubicka

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 14 grudnia 2016 r.

14 grudnia 2016 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Koninie przy ul. Sosnowej 16 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz Radny Wiesław Wanjas Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, Jolanta Stawrowska kierownik wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Joanna Piguła pracownik wydziału Spraw Społecznych UM w Koninie.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Rady Pani Maria Serafin, która powitała przybyłych gości oraz przedstawiła porządek obrad.

Następnie głos zabrała Pani Jolanta Stawrowska, która przedstawiła propozycje szaty  graficznej Konińskiej Karty Seniora. Dyskutowano głównie na temat regulaminu, sposobu wydawania i rejestrowania Kart Seniora. Poruszono również kwestię metod upowszechniania działań Rady Seniorów.

Następnie członkowie Rady Seniorów przedstawiali zadania wykonane w celu pozyskania partnerów do tytułu „Firma Przyjazna Seniorom”. Radny Wiesław Wanjas zobowiązał się do rozmów w sprawie zniżek na przejazdy MZK i korzystania z oferty kulturalnej oferowanej przez miasto Konin dla seniorów.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów zaplanowane zostało na 20 lutego 2017 r. o godz. 12.00.

Następnie członkowie Rady wzięli udział w warsztatach pod roboczą nazwą „ Rada Seniorów – inspiracje do działania, wyzwania, możliwości” prowadzonych przez trenera Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” panią Karolinę Plutę.

Przewodniczyła
Maria Serafin

Protokołowała
Edyta Kitzman

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 14 listopada 2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina, które odbyło się 14 listopada 2016r. godz.12.00. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie przy ul. Południowej 1.

Przyjęty został porządek posiedzenia Rady.

Następnie głos zabrała Pani Maria Pawlak – kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z Chorobą Alzheimera oraz Pan Radosław Karczewski – kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przedstawili zasady ich funkcjonowania. Omówili aktualną sytuację organizacyjną, ekonomiczną i merytoryczną DDPS.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na potrzeby pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych, jednocześnie wyrażając słowa uznania kierownictwu za tworzenie klimatu rodzinnego dla osób samotnych, zagubionych, chorych.

Następnie członkowie Rady Seniorów zajęli się przygotowaniami katalogu świadczeń przypisanych do planowanej Konińskiej Karty Seniora.

W dniu 1 marca 2016 roku Rada Seniorów wystąpiła do Prezydenta Miasta Konina o podjęcie skutecznych działań w kierunku uchwalenia Konińskiej Karty Seniora. Ze swojej strony członkowie Rady podjęli się pozyskiwania partnerów do tytułu „Firma Przyjazna Seniorom”.

Wytypowane zostały dziedziny życia miasta, w których poszukiwać będziemy przyjaznych firm. Członkowie Rady dokonali indywidualnego wyboru dziedzin:

 • sport i rekreacja – Jerzy Wojciechowski;
 • zdrowie – Józef Mazurkiewicz;
 • kultura – Józef Mazurkiewicz
 • gastronomia – Teresa Zawadzka;
 • rozrywka – Jadwiga Wajnert -Borowska i Radosław Karczewski;
 • turystyka – Krystyna Orłowska i Edward Zalesiński;
 • kwiaciarnie – Janina Sikorska i Czesława Motacz;
 • autoserwis – Mirosław Bartkowiak.

Za miesiąc, na kolejnym posiedzeniu posumowane zostaną efekty spotkań z przedsiębiorcami. Do monitorowania prac nad budżetem miasta zapewniającym wprowadzenie Konińskiej Karty Seniora zobowiązany został Radny Mirosław Bartkowiak.

Następnie wszyscy udali się do DDPS dla Osób Starszych z Chorobą Alzheimera, by zobaczyć warunki w jakich przebywają chorzy i jak przebiega ich terapia.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina ustalono na dzień 14 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sosnowej.

Przewodniczyła
Maria Serafin

Protokołowała
Edyta Kitzman

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 23 września 2016 r.

23.09.2016 roku, w Sali Herbowej Miejskiego Ratusza, odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście: dr Jacek Gleba i Pani Aneta Nowakowska z firmy MDT Medical sp. z o.o., Sekretarz Miasta Konina- Marek Zawidzki, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie – Pani Jolanta Stawrowska, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie - Pani Magdalena Zbyszewska.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina –Maria Serafin, która przedstawiła jego porządek i zapoznała zebranych z tematyką dotyczącą zagadnień związanych z samodzielnością w życiu seniora. Pani Maria Serafin przedstawiła również referentów spotkania: dr Jacka Gleba i Panią Anetę Nowakowską z firmy MDT Medical sp. z o.o. z Białegostoku, którzy zajmują się między innymi wykorzystaniem nowoczesnych technologii na usługach dla seniorów.

Następnie głos zabrał dr Jacek Gleba, który przedstawił prezentację multimedialną i omówił założenia programu związanego z ,,teleopieką” seniora. Podkreślał, iż głównym celem realizowanego programu jest wsparcie seniora zarówno w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa jak i aktywności. Zaprezentowano również usługi urządzenia związane z systemem teleopieki. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość zadawania pytań dotyczących przedstawionych rozwiązań.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie poinformowali uczestników posiedzenia, iż w Koninie trwają prace nad wprowadzeniem Karty Seniora oraz będą poszukiwane możliwości pozyskania środków na częściowe uruchomienie systemu teleopieki.

Spotkanie zakończyła i podsumowała Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Maria Serafin, która podziękowała prowadzącym za przygotowanie i przedstawienie interesującej prezentacji.

Kolejna część posiedzenia dotyczyła spraw organizacyjnych Rady Seniorów Miasta Konina.

Ustalono kolejny termin posiedzenia na dzień 14 listopada 2016 roku o godz.12.00 w Dziennym Domu Pomocy w Koninie przy ul. Południowej 2.

Przewodniczyła Maria Serafin
Protokołowała Katarzyna Grabowska

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 30 maja 2016 r.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina odbyło się 30 maja 2016r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Porządek posiedzenia przewidywał zapoznanie się z prywatną opieką na rzecz seniorów w naszym regionie, prowadzoną w różnej formie przez prywatne osoby. Zaproszona właścicielka Domu Opieki „Tęczowa Dolina” pani Hanna Nawrocka zapoznała członków Rady z funkcją i działalnością domu opieki. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie i dyskusję. Członkowie Rady upatrują rozwiązania nabrzmiałego problemu braku dostatecznej profesjonalnej opieki nad seniorami w tworzeniu prywatnych placówek. Brak jest jednak wyraźnych udogodnień ze strony administracji państwowej na rzecz tworzenia i prowadzenia takich placówek.

Rada była także zainteresowana opieką mobilną na rzecz starszych ludzi i zaprosiła właścicielkę firmy „Dag-Dental”, panią Ewę Przygońską. Z nieprzewidzianych względów do spotkania nie doszło.

Maria Serafin, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z właścicielami Rodzinnego Domu Opieki Społecznej w Grodźcu, zreferowała zasady funkcjonowania tego domu opieki.

W dalszej części członkowie Rady informowali czym zajmowali się w okresie miedzy posiedzeniami.

Najaktywniejszy udział był na różnego rodzaju spotkaniach z młodzieżą;

 • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II;
 • Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Seniorzy brali też udział w pikniku pokoleń i w wieczorze poetyckim w Gimnazjum nr 2.

Opracowana została także ankieta skierowana do seniorów, dostarczona do szkół, by młodzież w swoich środowiskach zainteresowała się seniorami i ich problemami.

Ustalenia organizacyjne:

Odstąpiono od pełnienia dyżurów w Centrum Kultury i Sztuki, ze względu na zupełny brak zainteresowania starszych mieszkańców Konina tą formą spotkań.

Kolejne posiedzenie wyznaczono na sierpień 2016 r., a o terminie drogą smsową powiadomi przewodnicząca Rady.

Przewodniczyła
Maria Serafin

Protokołowała
Wiesława Raczyńska

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów - 4 kwietnia 2016 r

W dniu 04.04.2016 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina. Przewodniczyła Maria Serafin, która przestawiła sprawy załatwiane w okresie między posiedzeniami: Były to:

 • Wystąpienie do Prezydenta Miasta Konina o przygotowanie i zabezpieczenie finansowe programu Konińska Karta Seniora
 • Monitorowanie rozpoczęcia procedury powyższego programu.
 • Zwrócenie się do Kierownika Wydziału Oświaty UM z prośbą o stworzenie warunków do spotkań seniorów z młodzieżowymi radami szkół gimnazjalnych i średnich
 • Informacja o przygotowaniach do pozyskania miejsca spotkań członków RS z mieszkańcami Konina:
  Kawiarnia Centrum Kultury i Sztuki  przy ulicy Okólnej 47a, w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00. Kawa i ciastko w przystępnej cenie. Wiadomość o dyżurach członków Rady Seniorów Miasta Konina została podana na portalu LM w dniu 29.03.2016 r. oraz w formie ulotek.

Na posiedzeniu ustalono:

 1. Nawiązane kontaktu ze szkołami w sprawie spotkań międzypokoleniowych. Rozmowy z młodzieżą na temat upowszechnienia wolontariatu na rzecz osób starszych z terenu miasta Konina. Rozmowy z zainteresowanymi szkołami pp. T. Zawadzka i J. Wojciechowski
 2. Zaproszenie na  spotkanie z Radą Seniorów właścicieli prywatnych domów opieki nad seniorami z terenu Konina i okolic – zebranie adresów  p. R. Karczewski
 3. Nawiązanie kontaktu z Klubem Strefa w celu negocjacji upustu cen karnetów dla seniorów korzystających z ich usług. W imieniu Rady z właścicielem klubu rozmawiać będzie p. R Karczewski
 4. Nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Grodzka”, prowadzącą „Restaurację Nowa Grodzka” – jako kolejnym  miejscem spotkań seniorów, tym razem w lewobrzeżnym Koninie, /kawa i ciastko także w promocyjnej cenie/ pp. M. Serafin i  T. Zawadzka
 5. Zgłoszone w czasie  w/w  spotkań kwestie będą rozpatrywane przez Radę Seniorów Miasta Konina podczas kolejnych posiedzeń.

Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 30.05.2016 r. o godz.12.00.

Przewodniczyła
Maria Serafin

Protokołował
Edward Zalesiński

Protokół z IV posiedzenia Rady Seniorów - 23 lutego 2016 r.

W dniu 23.02.2016 roku, w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście: Sekretarz Miasta Konina- Marek Zawidzki, dyrektor MOPR-  Anna Kwaśniewska, kierownik Wydziału Spraw Społecznych – Jolanta Stawrowska, kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych- Bartosz Jędrzejczak.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina –Maria Serafin, która przedstawiła prządek spotkania Poinformowała również wszystkich zgromadzonych, że plan zamierzeń pracy Rady Seniorów na 2016 rok został pozytywnie zatwierdzony  przez Prezydenta Miasta Konina. W świetle tej decyzji  członkowie RS i przedstawiciele konińskiego samorządu zajęli się ustalaniem zasad współpracy i podziałem obowiązków w realizacji zadań wynikających z przyjętego programu zamierzeń. Na plan pierwszy przyjęte zostały  2 zadania: Konińska Karta Seniora i Firma Przyjazna Seniorom.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście – Pani Jolanta Stawrowska poinformowała o możliwościach przyjęcia „karty konińskiego seniora” , przedstawiła procedury związane z zaakceptowaniem pomysłu przez Prezydenta Miasta Konina I Radę Miasta Konina, podając za przykład kartę „Rodzina 3+”.

Kolejnym punktem posiedzenia było wstępne przygotowanie „ Targów seniora”, stanowiące przybliżenie seniorom na jakie ulgi mogliby liczyć. Dyskutowano na temat bazy lokalowej, powiadomienia odpowiednich służb o zamierzeniu oraz ewentualnym patronacie Prezydenta Miasta Konina i  procedurach z tym związanych.

Pan Jerzy Wojciechowski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Rad Seniorów z terenu Wielkopolski, które odbyło się 8 lutego w Poznaniu, a którego celem była wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy Rad Seniorów.  Zachęcał członków RS do inicjowania własnych środowiskowych zadań.

Posiedzenie  zakończono ustaleniami dotyczącymi:

 • uczestnictwa członków Rady Seniorów na walnych zgromadzeniach organizacji działających przy ogrodach działkowych w Koninie- Pan Mirosław Bartkowiak
 • uczestnictwa członków Rady Seniorów  w spotkaniach z młodzieżą- Pani Teresa Zawadzka oraz Pan Jerzy Wojciechowski
 • przemyślenia kwestii dotyczącej spotkań innych członków Rady Seniorów  z wybraną grupą docelową  oraz ewentualnej tematyki spotkań.

Ustalono kolejny termin posiedzenia na dzień 4 kwiecień 2016 roku o godz.12.00 w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przewodniczyła Maria Serafin

Protokołowała Lila Kubicka

Protokół z III posiedzenia Rady Seniorów - 17 listopada 2015 r.

17 listopada 2015r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie odbyło się trzecie posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina.

Rada przyjęła następujący porządek:

 1. Promocja zdrowego stylu życia. Prezentacja "Klubu Strefa"
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Seniorów  na lata 2014-2018
 3. Wstępne przygotowania do "Targów dla Seniora"

Protokolantem została Pani Janina Sikorska.

Pani Maryta Rosiak - opiekun klienta w klubie fitness "Strefa" w Koninie zapoznała członków RS zasadami funkcjonowania klubu, ilustrując szczegółowo obiekt w prezentacji multimedialnej.

Następnie członkowie Rady Seniorów omówili szczegółowy plan zamierzeń na lata 2014-2018. Po akceptacji Prezydenta Miasta Konina zostanie zamieszczony na stronie internetowej RS.

Został przyjęty także projekt organizacji w Koninie Targów dla Seniora.

Kolejne posiedzenie Rady Seniorów zaplanowane zostało na 20 stycznia 2016 r. o godz. 12.00.

Przewodniczyła Maria Serafin

Protokołowała Janina Sikorska

Protokół z II posiedzenia Rady Seniorów - 16 września 2015 r.

16 września 2015r. o godzinie 12.00 w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie odbyło się drugie posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna Kwaśniewska, pracownicy Klubu Integracji Społecznej oraz Łukasz Osajda lider rejonu Szlachetnej Paczki ze Stowarzyszenia "Wiosna" z Krakowa.

Pierwszym punktem posiedzenia było przyjęcie porządku obrad i wyznaczenie protokolanta, którym został Pan Radosław Karczewski. Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Seniorów Maria Serafin.

Następnie głos zabrała Pani Anna Kwaśniewska, która podkreśliła gotowość MOPR do współpracy z RS. Odniosła się pozytywnie do doświadczeń z I Radą Seniorów.

Następnie Łukasz Osajda poinformował o zasadach działania projektu Szlachetna Paczka w wersji adresowanej do seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym o nazwie "Paczka Seniora". RS zaplanowała wyszukanie w swoich środowiskach 2 starszych osób, do których można by skierować wolontariuszy.

Przewodnicząca Maria Serafin poinformowała czym zajmowała się Pierwsza Rada Miasta Konina sugerując kontynuację wybranych kierunków. Powiadomiła także o sprawach istotnych dla Rady, a załatwionych między posiedzeniami.

 1. Zgłoszone zostały uwagi do Programu Współpracy Samorządu Miasta Konin z organizacjami pozarządowymi w rozdziale IV, &5, pkt. 12 - "Przedmiot współpracy". Zaproponowane zmiany dotyczą konieczności upowszechniania pozytywnego wizerunku seniora, rozbudzania świadomości społecznej mieszkańców poprzez kierowanie uwagi na potrzeby starzejących się mieszkańców.
 2. Udzielenie Prezydentowi Miasta Konina pozytywnej opinii o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w ratowaniu życia ludzi starszych i samotnych ? w formie teleopieki. Ustalono, iż Rada wystąpi do Prezydenta o zaplanowanie środków w kolejnych latach na system ratujący życie konińskich seniorów.

Następnie członkowie RS zgłaszali swoje propozycje do rocznego planu pracy. W wyniku dyskusji przyjęte zostały kierunki, którym zamierza zająć się Rada.

 1. Zapoznanie się z opracowaniem "Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025"; szczególnie w zakresie diagnozy i potrzeb starych mieszkańców naszego miasta
 2. Podjęcie prac związanych z procedurą wdrożenia Konińskiej Karty Seniora
 3. Włączenie się do prac proceduralnych i organizacyjnych przy wdrażaniu systemu teleopieki
 4. Wykorzystywanie niekorzystnych zjawisk rynkowych do organizowania różnego rodzaju szkoleń, w celu ochrony interesów seniorów oraz rozbudzenia ich świadomości i asertywności. Współpraca ze stosownymi służbami.
 5. Opracowanie projektu informatora adresowanego do seniorów, w tym miejsc przyjaznych dla ludzi starszych.

W sprawach różnych Maria Serafin zapoznała członków Rady z istotą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów utworzonego przy Sejmie RP oraz z Listem Intencyjnym zarządu Fundacji strefa.pl zachęcającym do aktywności na Wielkopolskim Portalu Senioralnym.

Do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Konina Rada Seniorów desygnowała Józefa Mazurkiewicza. Posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina będą się odbywały jeden raz na 2 miesiące. Kolejne zaplanowane zostało na 17 listopada br. godz. 12.00.

Protokół z I posiedzenia Rady Seniorów Miasta Konina 23 czerwca 2015 r.

W dniu 23 czerwca 2015 r. o godzinie 13.00 w Sali sesyjnej w Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina.

Rada Seniorów powołana została Uchwałą Nr 67 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. a skład osobowy Zarządzeniem Nr 69/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Rady Seniorów, Zastępca Prezydenta Sławomir Lorek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna Kwaśniewska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Rychlińska, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Magdalena Zbyszewska, Radca Prawny Arkadiusz Grzechowiak, pracownicy Klubu Integracji Społecznej oraz zaproszeni goście.

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów pierwsze posiedzenie zwołał Prezydent Miasta Konina.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Prezydenta Sławomir Lorek, który wręczył gratulacje członkom Rady Seniorów Miasta Konina.

Następnie głos zabrała Pani Janina Wajnert- Borowska - najstarszy wiekiem członek Rady Seniorów, która przekazała prowadzenie wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Radcy Prawnemu. Radca Prawny stwierdził kworum, wyjaśnił procedurę i przystąpił do wyborów.

Na Przewodniczącego zgłoszono jedną kandydaturę Pani Marii Serafin. Przystąpiono do głosowania podczas którego oddano 11 głosów za kandydaturą. Pani Maria Serafin została wybrana Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Konina.

Następnym punktem posiedzenia był wybór Wiceprzewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: Pana Zygmunta Michalaka i Pana Jerzego Wojciechowskiego. Pan Michalak nie wyraził zgody na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania podczas którego oddano 11 głosów za kandydaturą. Pan Jerzy Wojciechowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Seniorów Miasta Konina. Na tym wybory zakończono.

Pani Maria Serafin podsumowując pierwsze posiedzenie poinformowała, że na następnym spotkaniu członkowie przedstawią swoje propozycje kierunków działania i problemów, którymi Rada będzie się zajmować.

Następnie głos zabrał Pan Bartosz Jędrzejczak Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, który mówił o współpracy pomiędzy Radą Seniorów a Centrum.

Pan Jerzy Wojciechowski podziękował za oddane głosy i okazanie zaufania.

Posiedzenie podsumowała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Anna Kwaśniewska.

Konin, dn. 29.06.2015 r.

Protokół z konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2014 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Statutu Rady Seniorów Miasta Konina.

Informacje o wszczęciu procedury konsultacyjnej wraz z projektem Statutu zamieszczone zostały na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i Urzędu Miejskiego.

Konsultacje odbyły się od 22.12.2014 r. do 22.01.2015 r.

Konsultacjom nadano formę zbierania opinii i uwag do projektu Statutu oraz otwartego spotkania dnia 22 stycznia 2015 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6.

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia do projektu Statutu.

W powyższym spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Anna Kwaśniewska, Radca Prawny Arkadiusz Grzechowiak, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Katarzyna Grabowska i Edyta Kitzman oraz przedstawiciele środowisk senioralnych z terenu miasta Konina.

W trakcie tego spotkania dyskutowano głównie na temat spraw dotyczących naboru i wyborów członków Rady Seniorów, nie zgłoszono żadnych zmian do projektu Statutu.

Podsumowując spotkania konsultacyjne Pani Dyrektor Anna Kwaśniewska podziękowała przedstawicielom środowisk senioralnych za aktywny udział w spotkaniu. Poinformowała także, że opracowany projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu zostanie skierowany pod obrady sesji Rady Miasta Konina na najbliższe jej posiedzenie.

Zgodnie z § 8 pkt 1 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość osób, które w nich uczestniczyły.

Konin, dn. 23.01.2015 r.

Informacja o zakończeniu konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2014 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Statutu Rady Seniorów Miasta Konina.

Informacje o wszczęciu procedury konsultacyjnej wraz z projektem Statutu zamieszczone zostały na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i Urzędu Miejskiego.

Konsultacje odbyły się od 22.12.2014 r. do 22.01.2015 r.

Konsultacjom nadano formę zbierania opinii i uwag do projektu Statutu oraz otwartego spotkania dnia 22 stycznia 2015 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6.

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia do projektu Statutu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość osób, które w nich uczestniczyły.

Sprawy poruszane na posiedzeniu Rady Seniorów a dotyczące niedogodności w komunikacji miejskiej dla osób starszych

Rada doceniła osobiste zaangażowanie Dyrektora MZK w prowadzenie newralgicznej firmy i kierowanie się zasadą „usługi są dla ludności, kierowcy są dla pasażerów a nie pasażerowie dla kierowców”.

Niewątpliwie usługa przewoźnika ma charakter szczególnie wrażliwy. Marzy nam się jednak, by w całym tym skomplikowanym procesie były pod uwagę wzięte uciążliwości korzystania z komunikacji miejskiej przez starsze pokolenie Koninian.

Poruszane były sprawy zgłaszane przez mieszkańców:

 • Brak widoczności przez szyby, pozaklejane reklamami. W autobusie pełnym pasażerów seniorzy tracą orientację, gdzie aktualnie się znajdują
 • Nie podświetlanie tablic z numerami i kierunkiem tras – na przedzie i z tyłu samochodu
 • Nie podjeżdżanie pojazdu blisko krawężnika /poza kilkoma nielicznymi w mieście przystankami, gdzie podjechać się nie da/, co stanowi duże utrudnienie przy wchodzeniu na pierwszy stopień autobusu
 • Gwałtowne przyśpieszanie i gwałtowne hamowanie, poza sytuacjami ekstremalnymi na drodze
 • Nie stosowanie „przyklęku ”autobusu przed starszymi pasażerami posługującymi się kulami
 • Zbyt wolna wymiana mało czytelnych rozkładów jazdy na przystankach na te napisane większą czcionką

Notatka ze spotkania z Przewodniczącym Rady Miasta Konina

W maju br. na posiedzeniu Rady mieliśmy przyjemność gościć Przewodniczącego Rady Miasta doktora Wiesława Steinke.

Byliśmy gośćmi Przewodniczącego, spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej w Ratuszu i miało niecodzienny charakter. Dr Wiesław Steinke zaprezentował zagrożenia zdrowia i życia związane z odżywianiem się starszych ludzi. Zwracał uwagę na prawidłową dietę i profilaktykę. Wykład był bogato ilustrowany prezentacją multimedialną.

Pan Przewodniczący zaakceptował udział członków Rady Seniorów w posiedzeniach Sesji Rady Miasta Konina.

W Sejmie powstanie nowa Komisja ds. Polityki Senioralnej

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich przyjęła projekt zmian w regulaminie Sejmu, który umożliwi powołanie nowej stałej komisji - ds. polityki senioralnej.

Według projektu nowa komisja będzie zajmować się kształtowaniem polityki państwa dotyczącej osób starszych. Jak powiedziała Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, komisja będzie realizować przyjęty przez rząd Pakiet dla seniorów na lata 2014-2020. Marszałek Kopacz podkreśliła, że dotychczas problemami seniorów zajmowała się Komisja
Polityki Społecznej i Rodziny, ale - zauważyła - obecnie jest ona przeciążona pracą i nie ma możliwości, by potraktować kwestie dotyczące osób starszych priorytetowo. Zapewniła, że tematy, którymi zajmują się komisje, nie będą się pokrywać.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2035 roku co czwarty Polak będzie w wieku poprodukcyjnym trzeba się do tego przygotować - podkreśliła marszałek Sejmu.

Informacja o dyżurach Rady Seniorów

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku Rada Seniorów Miasta Konina przenosi miejsce dyżurów do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1-3.

Zapraszamy seniorów w każdy wtorek w godz. 10 – 12. Dyżury członków Rady pełnione będą do 15 czerwca. Po wakacjach podany zostanie kolejny harmonogram.

Plan pracy Rady Seniorów Miasta Konina na 2013 rok

Plan pracy Rady Seniorów Miasta Konina na 2013 rok (pdf) (64.9 KiB)

Rada Seniorów Miasta Konina
dziękuje  Prezydentowi
Panu Józefowi Nowickiemu
za kreowanie pozytywnego wizerunku konińskiego seniora poprzez umożliwienie zaprezentowania dorobku artystycznego seniorów na koncercie „Seniorzy dla miasta”.

Doceniamy też trud i zaangażowanie kierownictwa i pracowników Konińskiego Domu Kultury w komplementarne przygotowanie koncertu i sprawne go poprowadzenie.

Koncert dostarczył widowni wielu wzruszeń.
Seniorzy byli zasłużenie nagradzani, byli szczęśliwi.

files/images/foto/uniwersytet3wieku.jpg

2012.11.14

Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do Programu wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Mieszkańców Konina”.

Głównym celem zadania jest edukacja osób starszych. Program adresowany jest do słuchaczy KUTW i do seniorów 50+ mieszkańców Konina spoza Uniwersytetu.

Zapisy przyjmuje Sekretariat UTW, ul. Wyszyńskiego 3 C pok. 4:

 • do sekcji komputerowych - na trzech różnych poziomach - 144 miejsca, w tym 36 miejsc dla seniorów spoza Uniwersytetu
 • do sekcji językowych - języki; angielski, niemiecki, włoski, francuski - 100 miejsc, w tym 25 miejsc dla seniorów spoza Uniwersytetu
 • na warsztaty gimnastyki kompensacyjnej - 48 miejsc, w tym 12 dla seniorów spoza Uniwersytetu
 • zajęcia odbywać się będą w okresie od listopada 2012 do czerwca 2013.
 • o udziale decyduje kolejność zapisów i zobowiązanie o uczestnictwie w zajęciach przez cały czas trwania Programu.

2012.11.05

Rada Seniorów skierowała do Prezydenta Miasta Konina wnioski i uwagi zebrane przez pół roku swojej pracy. Rada spotyka się raz w miesiącu i omawia sprawy związane z przyjętym programem. Ponadto członkowie Rady uczestniczą w wielu spotkaniach z seniorami w różnych organizacjach senioralnych. Skierowane wnioski dotyczą szczególnie uciążliwości życia dla starszego pokolenia – z racji wieku oraz uwagi dotyczące życia w mieście, których nieprawidłowość dostrzegamy.

1. Prosimy o spowodowanie zmian w rozkładach jazdy MZK w Koninie

1a. Rozkłady wydrukowane są zbyt małą czcionką, nieczytelną, a odnośniki umieszczone u dołu wykazu są zupełnie niewidoczne. Komunikacją miejską, oprócz młodzieży szkolnej, jeżdżą głównie seniorzy i ich potrzeby winne być brane pod uwagę. Nie wszyscy starzy ludzie korzystają z okularów - z różnych powodów i nie mogą być zdani na takie utrudnienia, których nie mogą pokonać z tytułu niedoskonałości dojrzałego wieku. Z przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że w ostatnich dniach przy cmentarzach i szpitalu wywieszone zostały rozkłady wydrukowane już większą czcionką. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że to nie jedyne szlaki seniorów.

1b. Pilną potrzebą wydaje się być uporządkowanie nazw przystanków: np.

 • inne nazwy przystanków widnieją na mapie; te same przystanki mają inną nazwę w wykazie ulic umieszczonych w rozkładzie, inną nazwą opatrzone są te same przystanki przez lektora w autobusie.
 • są przystanki, które mają identyczną, powtarzającą się nazwę... i gdyby nie kierowcy, pasażerowie często nie wiedzieliby, w którym miejscu wysiąść.
 • zdecydowanym nieporozumieniem jest nazwanie przystanku „Wyszyńskiego - Kasa biletowa” zamiast „Wyszyńskiego - Szpital”. Mieszkańcy Konina wiedzą gdzie mogą kupić bilet okresowy i bez trudu trafią do kasy biletowej MZK – natomiast do szpitala, w odwiedziny do chorych, przyjeżdżają ludzie spoza naszego miasta i choćby dla nich trzeba stworzyć przejrzystą komunikację.
 • analogiczna sytuacja: 2 identyczne nazwy „Aleje 1 Maja”. Do jednego przystanku należałoby dodać „Aleje 1 Maja – Starostwo”. Dobrze byłoby, żeby nasze miasto było przyjazne dla przyjezdnych.

Seniorzy chętnie wezmą udział w pracach przy porządkowaniu nazw przystanków. Znają swoje miasto.

2. Kolejny wniosek dotyczy usunięcia uschniętych drzew w mieście. Jest ich dość dużo i stanowią realne zagrożenie w czasie jesiennych wichur. Gałęzie spadają na przechodniów i samochody.

3. Prosimy także o spowodowanie przedłużenia oświetlenia ul. Solnej, na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Świętojańskiej. Nieoświetlenie tej części miasta jest sprawą poważną, zagraża bezpieczeństwu i życiu mieszkańców.

4. Rada Seniorów w trosce o niepełnosprawnych seniorach na wózkach proponuje, by stworzyć większe możliwości ich udziału w imprezach organizowanych przez miasto, poprzez wzięcie na siebie dowozu niepełnosprawnych koninian, po uprzednim uzgodnieniu z nimi ich obecności.

5. Rada, w imieniu niepełnosprawnych, wnioskuje o przywrócenie legitymacji niepełnosprawnych. Posługiwanie się kilkustronicową decyzją komisji o niepełnosprawności jest niewygodne, a dokument nie jest trwały tak, jak legitymacje.

6. W związku z nadużywaniem uprawnień do parkowania samochodów w miejscach wyznaczonych dla inwalidów, Rada proponuje zwiększenie kontroli Straży Miejskiej nad prawidłowością korzystania z tych uprawnień.

7. Członkowie Rady Seniorów popierają wniosek innych organizacji o potrzebie zagospodarowania terenów wokół „Kuby i Stodoły” z przeznaczeniem na rekreację: zieleń, alejki, ławki. W tej części miasta nie ma miejsc adresowanych do mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów, do aktywniejszego życia niż oglądanie telewizji.

8. Proponujemy, by kolejna edycja wykazu telefonów alarmowych dla mieszkańców Konina, wydawana przez organizacje zajmujące się profilaktyką, była namagnesowana, z przeznaczeniem umieszczenia jej na lodówce. Umieszczenie telefonów w widocznym, dostępnym miejscu stwarza zdecydowanie większą szansę na trafny i szybki wybór jednostki ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia czy groźnego incydentu.

9. Proponujemy, by wykorzystać dorobek artystyczny Klubu Mieszkańców Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym Zespołu „Jutrzenka” przy organizacji imprez miejskich.

Kierowane do Prezydenta wnioski i uwagi nie stanowią listy roszczeń, są jedynie dowodem naszej troski o konińskich seniorów oraz stworzenie im bardziej komfortowych warunków życia.

z upoważnienia Rady Seniorów
Przewodnicząca Maria Serafin

5 września 2012 r.
Po wakacyjnej przerwie Rada Seniorów Miasta Konina wznowiła pracę

W dniu dzisiejszym członkowie Rady byli gośćmi Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Spotkanie miało charakter roboczy, doradczo-opiniujący, zgodny z ideą powstawania rad.

Prezydent zapoznał się planem zamierzeń Rady Seniorów. Wysłuchał także informacji o aktywności seniorów oraz uwag i wniosków kierowanych przez członków Rady do władz miasta i służb miejskich.

Uznał za istotne priorytety w czterech obszarach życia konińskich seniorów, którymi zajęła się Rada. Odnosząc się szczegółowo do wybranych zagadnień dał wyraz troski o starzejące się konińskie społeczeństwo.

Odbyło się pierwsze robocze spotkanie Rady Seniorów - 29 maja

Posiedzenie miało charakter poznawczy. Członkowie Rady prezentowali dorobek swoich organizacji pozarządowych. Jak wynikało z informacji wszystkie organizacje tworzą dla swoich członków płaszczyznę towarzyską i spełniają ich oczekiwania na zaspokojenie zainteresowań. Ogólną bolączką senioralnych organizacji pozarządowych jest brak funduszy wspierających działania. Pomysłowość na ich zdobycie jest coraz trudniejsza.

Gośćmi sesji Rady Seniorów byli:

 • Sekretarz Urzędu Miasta Marek Zawidzki
 • Zastępca Dyrektora MOPR Anna Kwaśniewska
 • Dziennikarz Przeglądu Konińskiego Aleksandra Kwiatkowska
 • Oraz konińscy seniorzy, jako obserwatorzy pracy Rady

Rada przyjęła Program Zamierzeń do realizacji oraz sformułowała także kilka wniosków - o ich realizacji poinformujemy w stosownym czasie.

Kolejne spotkanie Rady Seniorów ustalono na 26 czerwca godz. 12.00

PLAN ZAMIERZEŃ

§1. p. 2 Zarządzenia nr 72/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku.

„Rada jest organem doradczo – opiniującym Prezydenta Miasta Konina w sprawach dotyczących jakości życia osób w starszym wieku”. RADA, przyjmując obowiązki, postanowiła skoncentrować się na czterech obszarach życia konińskich seniorów i w miarę istniejących możliwości wspierać i inicjować ich realizację.

Priorytet I

RÓWNE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

Równy dostęp do dóbr – ochrony zdrowia, nauki, kultury, rynku, usług finansowych, poprzez:

 • uruchomienie programów służących wspieraniu orientacji i funkcjonowania osób starszych w społeczności lokalnej i miejscu zamieszkania
 • wprowadzenie form edukacji seniorów w zakresie swobodnego poruszania się po rynku, w tym rynku finansowego, bez znaczącego dla nich ryzyka
 • przeprowadzenie kampanii społecznej, mającej na celu poprawę wiedzy seniorów/konsumentów o znaczeniu symboli bezpieczeństwa oraz symboli i nagród jakościowych umieszczanych na towarach
 • kampania społeczna uświadamiająca pułapki „promocji” i sprzedaży bezpośredniej
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym zwiększenie udziału seniorów w turystyce i rekreacji
 • tworzenie możliwości seniorom niepełnosprawnym udziału w uroczystościach i imprezach organizowanych przez miasto
 • dążenie do powstania systemu instytucjonalnego kształcenia obejmującego ludzi starszych

Priorytet II

ZDROWI SENIORZY

Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne seniorów – profilaktyka, usługi, programy edukacyjne realizowane poprzez:

 • inicjowanie programów edukacji gerontologicznej dla opiekunów osób starszych
 • pozyskanie lekarzy, specjalistów/ geriatrów do pracy w konińskiej służbie zdrowia
 • opracowanie i upowszechnienie pakietu niezbędnych badań kontrolnych osób starszych, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia
 • przyjęcie głównych założeń projektu Światowej Organizacji Zdrowia: Zdrowe starzenie się
 • uruchomienie, wspieranie, realizowanie programów edukacyjnych – w jaki sposób pomóc sobie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
 • uruchomienie zróżnicowanych form usług wspierających opiekunów osób terminalnie chorych / szkolenia, informacje, poradnictwo medyczne, psychologiczne/

Priorytet III

SENIOR BEZPIECZNY

Bezpieczeństwo w domu i najbliższym otoczeniu – podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez:

 • przygotowanie we współpracy z policją, straż gminną, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym programu „Bezpieczeństwo seniorów w domu i najbliższym otoczeniu” oraz objęcie tym programem jak największej liczby konińskich seniorów
 • rozwijanie zasobów wolontariatu w celu opieki nad osobami starszymi, samotnymi. Nawiązanie współpracy z młodzieżą szkolną
 • upowszechnianie elektronicznych systemów przywoławczych

Priorytet IV

SENIOR AKTYWNY

Aktywność obywatelska seniorów – udział w działaniach instytucji i organizacji miejskich:

 • wspieranie różnych form na rzecz integracji międzypokoleniowej, realizowanie wspólnych przedsięwzięć młodzieży i starszego pokolenia
 • włączanie seniorów do autokreacji i samorealizacji w obszarach kultury, sportu, turystyki
 • upowszechnianie różnych przejawów aktywności ludzi starszych jako dobrego przykładu na uznane miejsce w grupie społecznej zróżnicowanej pokoleniowo

Metody komunikacji z seniorami i pozostałymi mieszkańcami Konina:

 • współpraca z konińskimi mediami
 • prowadzenie strony internetowej dokumentującej życie konińskich seniorów

W związku z dyskusjami o misji mediów publicznych należy do tej misji zaliczyć rzetelne informowanie seniorów w żywotnych dla nich sprawach oraz o realizacji programów przeciwdziałających tworzeniu się i utrwalaniu negatywnych stereotypów ludzi starych i starości.

Prezydium Rady Seniorów

Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Konina na pierwszą kadencję - która trwa do końca bieżącej kadencji Prezydenta Miasta Konina - została wybrana, podczas inauguracyjnego posiedzenia, Maria Serafin. Zastępować ją będzie Zofia Robaszkiewicz-Kajda. Obowiązki Sekretarza pełnić będzie Zygmunt Michalak.

Radę Seniorów Miasta Konina I kadencji tworzą 23 osoby. Są to: Jan Bąkowski, Jerzy Czajkowski, Jadwiga Galon, Eugeniusz Gościniak, Stanisława Jędrzejczak, Anna Kicińska, Eugeniusz Maciuszek, Zygmunt Michalak, Czesława Motacz, Mirosława Nowak, Teresa Paszko, Antoni Podemski, Wiesława Raczyńska, Kazimierz Ratajczyk, Zofia Robaszkiewicz-Kajda, Maria Serafin, Barbara Strzelecka, Jan Strzykalski, Zenona Szczepankiewicz-Ciążyńska, Wojciech Szkudlarek, Anna Walczak, Eugeniusz Wiwacz oraz Irena Zięba.