Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Standardy dbania o przestrzeń miejską

Standardy dbania o przestrzeń miejską

Podstawa prawna obowiązywania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 72/2023.

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2661&kad=

Krótki opis:

Standardy dbania o przestrzeń miejską kierowane są jako wytyczne i kierunkowe działania dla utrzymania, pielęgnowania i kształtowania terenów zieleni zlokalizowanej na terenach i będących własnością miasta Konin.

Przeprowadzona diagnoza i analizy dokumentacji zamówień publicznych wykazały potrzeby doprecyzowania wielu zapisów związanych z utrzymaniem zieleni. Przestrzenie publiczne w mieście posiadają wielu zarządców, co powoduje problem z utrzymaniem jednolitego sposobu gospodarowania zielenią. Efektem tego stanu rzeczy, jest również brak wspólnej bazy danych nt. terenów zieleni i konkretnych delimitacji poszczególnych terenów. Dodatkowo uwarunkowania fizjograficzne i przestrzenne miasta są dość zróżnicowane, ale też wyjątkowe w skali regionu. Dlatego kluczowa jest tutaj rola koordynacji działań i nadania priorytetu zielonym inwestycjom oraz szeroko rozumianej adaptacji miast do zmian klimatu. Decyzje merytoryczne związane z realizacją „Standardów” (np. ochroną zieleni, kontrolą i zatwierdzaniem dokumentacji projektowej) podejmowane będą przez specjalistów zatrudnianych w jednostkach realizujących inwestycje. W tym kontekście dokument promuje powołanie ogrodnika miejskiego jako samodzielnego specjalisty, który będzie wspierał gospodarujących zielenią w mieście Konin. Niniejsze Standardy dbania o przestrzeń miejską są bezpośrednio powiązane z dokumentem - Program „Zielona przestrzeń” zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Standardy dbania o przestrzeń miejską, są zgodnie z Strategią Rozwoju Miasta, Planu 2020-2030 Konin Zielone Miasto Energii oraz Nową Ścieżką Rozwoju (działaniem Zielona Przestrzeń).

Standardy odnoszą się do wszystkich terenów – większość zasad i sposób postępowania z zielenią jest jednorodna w parkach, przy drogach czy w miejscach reprezentacyjnych (np. ochrona drzew lub sposoby postępowania w czasie suszy). Wybrane wymagania szczegółowe formułowane są w odniesieniu do głównych typów przestrzeni, których celem jest podniesienie jakości życia w przestrzeniach publicznych w Koninie w drodze do stworzenia zielonego miasta energii.

Słowa kluczowe: standardy, Konin standardy, Konin zieleń
 

Dokumenty do pobrania: