Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Wniosek o patronat

Wniosek o patronat

Zasady udzielania patronatu honorowego Prezydenta Miasta Konina

  1. Objęcie patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta jest wyróżnieniem, podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta, integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbu miasta Konina z podpisem "Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Konina" jako znaku charakterystycznego dla udzielenia patronatu.
  2. Patronatem honorowym mogą być objęte: koncerty niekomercyjne, wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Prezydenta Miasta za ważne.
  3. Występując o patronat honorowy Prezydenta Miasta należy wypełnić wniosek dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie i dostarczyć go do urzędu na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@konin.um.gov.pl.
  4. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Prezydenta Miasta.
  5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Prezydenta w imprezie.
  6. O patronat Prezydenta może się ubiegać wyłącznie główny organizator imprezy.
  7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Prezydenta zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, żeby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami. Umieszczenia informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Poinformowania o posiadanym patronacie uczestników przedsięwzięcia. A także media, które bez stosowania jakichkolwiek preferencji są zapraszane do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia.
  8. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działań o charakterze promocyjnym dotyczącym konkretnych usług czy produktów firm w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezydenta Miasta lub w przypadku lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Wniosek poniższy wraz z załącznikami można po wypełnieniu pobranego i wydrukowaniu wysłać na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

Formularz wniosku można również otrzymać i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Koninie, Plac Wolności 1.

Dodatkowe informacje pod adresem e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl.