Bezpieczeństwo

Konin jest jednym z bezpieczniejszych miast w Polsce. Jest to między innymi wynikiem starań władz miasta o zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, dbałości o porządek i spokój oraz współpracy służb za nie odpowiedzialnych. W tym również celu powołano w Koninie Straż Miejską.

Straż Miejska w Koninie

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności :

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 10. ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
  • utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Powyższe zadania świadczą o niebagatelnej roli jaką odgrywają straże miejskie w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mimo, że straże miejskie dysponują szerokimi możliwościami z zakresu stosowania środków represji (wynikające z Ustawy o strażach gminnych), często skupiają się na działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Dlatego większość interwencji podejmowanych przez strażników kończy się pouczeniami. Najlepszą bowiem formą walki z zagrożeniami jest likwidacja ich źródeł, nie zaś ich skutków.

Straż Miejska w Koninie

W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych jest 28 funkcjonariuszy którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie. Strażnicy podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań.

Wśród wielu działań mających za zadanie wyeliminowanie przestępstw i innych zjawisk patologicznych, władze miasta podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2011 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło 30 kamer, w tym 16 kamer z głowicami obrotowymi i 14 kamer stacjonarnych. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta.

Straż Miejska w Koninie

Przez okres od 2001 roku, a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem, wyeliminowano dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną, albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala zapobiegać głównie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym.

Straż Miejska w Koninie

W poniedziałek 22 kwietnia 2013 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja o bezpieczeństwie i porządku publicznym w Koninie oraz na terenie powiatu.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb mundurowych działających na terenie miasta oraz całego powiatu. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu oraz województwa. Na sali obecni byli, między innymi, Prezydent Konina Józef Nowicki, Zastępca Prezydenta Konina Sławomir Lorek, konińscy radni oraz wielu innych gości.

Konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” rozpoczęła się od prezentacji Andrzeja Herudzinskiego - Prezesa Zarządu stowarzyszenia. Swoje prezentacje przedstawili także komendanci służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo i porządek. Dzięki nim można było się zapoznać z wynikami pracy jednostek oraz z priorytetami przewidzianymi na najbliższe lata.

PREZENTACJA POLICJI (pps)

PREZENTACJA STOWARZYSZENIA BEZPIECZNY KONIN (pps)

PREZENTACJA STRAŻY MIEJSKIEJ (pdf)

PREZENTACJA STRAŻY POŻARNEJ (pps)